İxtisaslar və kafedralar

Magistr hazırlığı aparılan ixtisaslar və müvafiq ixtisas kafedraları
İxtisasın şifrəsi və adı İxtisas kafedrasının adı
60501  Riyazi analiz Riyazi  analiz  kafedrası
60501 Diferensial tənlik
60501 Həndəsə Həndəsə və Cəbr kafedrası
60501 Cəbr və topologiya
60501 Hesablama riyaziyyatı Ümumi riyaziyyat kafedrası
60105 Riyaziy. tədrisi metod.ve metodologiyası
60509 İnformatika İnformatika kafedrası
60104 Fizikanın tədrisinin metod və metdol. Fizika kafedrası
60503 Yarımkeçirici fizikası
60503 İstilik fizikası və molekulyar fizika Ümumi fizika kafedrası
60503 Yarımkeçirici cihazlar və mkelektronika
60504 Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyal Kimya kafedrası
60504 Qeyri- üzvi kimya
60504 Üzvi kimya
60504 Analitik kimya
60504 Fiziki kimya
60505 Biokimya Botanika kafedrası
60505 Bitki fiziologiyası
60505 Mikologiya
60505 Botanika
60505 İnsan və heyvan fiziologiyası Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrası
60505 Onurğalılar zoologiyası
60505 Genetika
60506 Azərbaycanın fiziki coğrafiyası Coğrafiya kafedrası
60510 Ətraf mühitin mühafizəsi metodları və bər Ekologiya kafedrası
60201 Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan və dünya ədədbiyyatı kafedrası
60201 Azərbaycan dili Azərbaycan dili kafedrası
60201 Dilşünaslıq(Müqayisəli dinçilik)
60101 Azərbaycan  dili  və ədəbiy. təd. met Azərbaycan  dili  və ədəbiyyatının təd. metod. kaf.
60201 Dilşünaslı(İngilis dili) Qramatika və ingilis dilinin tədrisi kafedrası
60206 Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tar. Azərbaycan tarixi kafedrası
60206 Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi
60206 Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tar. Ümumi tarix kafedrası
60206 Türk dünyası tarixi
60119 Pedoqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ümumi pedoqogika kafedrası
60119 Sosial pedoqogika
60115 İbtidai sinifdə təd.met və metodolog. Pedaqogika  və  təhsilin  əsasları  kafedrası
60209 Pedoqoji psixologiya Psixologiya kafedrası
60209 Uşaq və yaş psixologiyası
60404  İqtisadi nəzəriyyə İqtisadiyyat kafedrası
60404 İqtisadiyyatın hüq. tənzimlənməsi
60501 İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit
60447 Menecment(sahələr üzrə) İdarəetmə kafedrası
60409 Biznesin təşkili və idarə edilməsi
60410 Dövlət qulluğunun təşkili və id.edilməsi
60802 Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası
60107 Texnologiya fənninin tədrisi metodikası Ümumi texniki fənlər və texnologiya kafedrası
60302 Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi Təsviri incəsənət lafedrası
60108 Musiqi fənninin təd. met və metodol. Musiqi kafedrası