MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ

Magistratura şöbəsi Universitetdə müvafiq təhsil pilləsi üzrə tədris prosesinin təşkilində əsas rol oynayan struktur vahididir. Şöbə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13.02.1997-ci il tarixli 15 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuş “Magistr hazırlığı haqqında” əsasnaməyə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 iyun 1999-cu il, 168 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Sahəsində İslahat Proqramı”na, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa, Ali məktəblər haqqında Əsasnaməyə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 iyul 2010-cu il tarixli, 129 nömrəli qərarına və Universitetin Nizamnaməsinə uyğun olaraq formalaşdırılırmışdır. Şöbənin əsasnaməsi Universitet rektoru tərəfindən təsdiq edilmişdir. Universitetin magistratura səviyyəsində 19 proqram üzrə, 34 ixtisasda (65 ixtisaslaşmada) magistr hazırlığı aparılır. Tədris prosesinə universitetin 31 kafedrası cəlb olunmuşdur.

Ünvan: AZ 2000, Gəncə şəhəri, Cavadbəy Rəfibəyli küçəsi 57, V tədris binası.

İxtisasların siyahısı:

Riyaziyyat (060501): Riyazi analiz; Differensial tənliklər; Cəbr və topologiya; Həndəsə; Hesablama riyaziyyatı.

Riyaziyyat müəllimliyi (060105): Riyaziyyatın tədrisi və metodologiyası.

Kompüter elmləri (060509): İnformatika; Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı.

Fizika (060503)Yarımkeçiricilər fizikası; Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika; İstilik fizikası və molekulyar fizika.

Fizika müəllimliyi (060104): Fizika fənninin tədrisi metodologiyası və metodikası

Kimya (060504)Qeyri-üzvi kimya; Üzvi kimya; Analitik kimya; Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası.

Kimya müəllimliyi (060110)Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası.

Biologiya (060505)Botanika; Mikologiya); Ekologiya; Genetika; İnsan və heyvan fiziologiyası; Onurğalılar zoologiyası; Bitki fiziologiyası; Biokimya.

Coğrafiya müəllimliyi (060112)Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və  metodologiyası.

Ekologiya (060510)Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası.

Ekologiya mühəndisliyi (060649)Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə olunması; Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı.

Tarix (060206)Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi; Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi;  Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi; Türk dünyası tarixi.

Tarix müəllimliyi (060111): Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası.

Sosial iş (060805)Həyat fəaliyyətinin  müxtəlif sahələrində sosial iş; Gənclərlə iş.

Filologiya (060201)Dilşünaslıq (Müqayisəli dilçilik); Azərbaycan dili; Azərbaycan ədəbiyyatı; Dilşünaslıq (İngilis dili).

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (060101)Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası.

Xarici dil müəllimliyi (060103): Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (İngilis dili); Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (Rus dili); Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (Fransız dili); Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (Alman dili).

Tərcümə ( 060203)Tərcümə (İngilis dili üzrə).

Pedoqogika (060119)Pedoqogika nəzəriyyəsi və tarixi; Sosial pedaqogika.

İbtidai sinif müəllimliyi (060115)İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası.

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (060117): Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin metodika və metodologiyası.

Psixologiya (060209)Uşaq və yaş psixologiyası; Pedaqoji psixologiya.

İqdisadiyyat (060404)İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi; Turizmin iqtisadiyyatı.

Mühasibat uçotu və audit (060402)İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit.

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi (060410)Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi.

Menecment (060407)Menecment (sahələr üzrə).

Biznesin idarə edilməsi (060409)Biznesin təşkili və idarə edilməsi.

Turizm və otelçilik (060803)Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq; Otelçilik.

Texnologiya müəllimliyi: Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası (060107).

Təsviri incəsənət müəllimliyi (060114): Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikasıvə metodologiyası.

Bədən tərbiyəsi və idman (060802)Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası.

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (060106): Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisi metodikasıvə metodologiyası.

Musiqi müəllimliyi (060108)Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası.