Gəncə Dövlət Universitetinin Baş Müşaviri, tarix elmləri namizədi, dosent

Cavadov Asif Şəmil oğlu

Tel:(+994 022) 256-32-45
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
•    1953-cü ildə Beyləqan rayonunda anadan olub, azərbaycanlıdır
•    1969-1973-cü illərdə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Gəncə
Dövlət Universiteti) tarix fakültəsində təhsil alıb fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra gənc
mütəxəssis kimi təyinatla Beyləqan rayonu Təzəkənd orta məktəbinə işə göndərilmişdir.
•    1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasına daxil olub, 1981-ci ildə aspiranturanı
bitirmiş. 1983-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir.
•    1973-1976-cı illərdə Beyləqan rayonu Təzəkənd orta məktəbində müəllim, 1976-2007-illərdə
Azərbaycan Texnologiya İnstitutunda (indiki Azərbaycan texnologiya Universiteti) laborant, baş laborant, kabinə müdiri, müəllim, baş müəllim, partiya komitəsinin katibi,Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri, prorektor vəzifələrində,2007-2013-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetində tərbiyə işləri üzrə prorektor, Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
Hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında 0,5 ştat dosentdir.
•    2014-cü il aprelin 17-dən bu vaxta qədər Gəncə Dövlət Universitetinin tərbiyə işləri üzrə
prorektorudur.
•    1997-ci ildən Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür.
•    2007-ci ildə AR Təhsil nazirinin əmri ilə “Qabaqcıl təhsil İşçisi” döş nişanı ilə təltif edilib
•    2010-cu ildə GDU rektorunun Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib.
•    2011-ci ildə Təhsil işçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib.
•    Ailəlidir ,üç övladı altı nəvəsi var
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
•    1986-ci ildə vətən tarixi ixtisasi üzrə tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün
•     “Gənclərin ideya-siyasi tərbiyəsində ictimai təşkilatların rolu” mövzusunda namizədlik
dissertasiyasını müdafiə etmişdir. (Bakı ş. Bakı Dövlət Universiteti)
•    1990-cı ildə Azərbaycan tarixi ixtisası üzrə dosent elmi adı almışdır.(Gəncə ş.)
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
•    1973-1976 Beyləqan rayonu Təzəkənd orta məktəbində müəllim
•    16.X.1976-21.XI.1977 Ç.İldırım adına AzPİ-nin Kirovobad
(Gəncə) filialında laborant, baş laborant
•    21.XI.1977-9.XI.1978 Ordu sıralarında hərbi xidmətdə
•    9.XI.1978-28.XII.1979 Ç.İldırım adına AzPİ-nin Kirovobad (Gəncə) filialında baş laborant
•    28.XII.1979-21.IX.1982 Həmin filialın “İctimai elmlər” kafedrasında müəllim
•    21.X.1982-15.X.1985 Azərbaycan texnologiya İnstitutunun “Sov.İKP tarixi və iqtisadi
nəzəriyyə” kafedrasında müəllim
•    15.X.1985-16IV.1990 Azərbaycan Texnologiya İnstitutunda partiya komitəsinin katibi
•    16.IV.1990-07.IX.2002 Həmin İnstitutun “Azərbaycan tarixi və siyasi tarix” kafedrasının
müdiri
•    07.IX.2002-21.01.2005 “Həmin Universitetin Fəlsəfə və tarix” kafedrasında dosent
•    27.X.2006-24VI.2011 Həmin Universitetinj “Azərbaycan tarixi” kafedrasının müdiri
•    11.X.2006-18.III.2013 Gəncə dövlət Universitetinin tərbiyə işləri üzrə prorektoru
•    18.III.2013-17IV.2014 Həmin universitetin “Azərbaycan tarixi” kafedrasinda dosent
•    17.IV.2014-hal-hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin tərbiyə işləri üzrə prorektoru


BEYNƏLXALQ KONQRES, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK

•    11-15 mart 199-cu il “Qədim tarix abidələrin tədqiqi və qorunmasının aktual problemləri
konfransı” Təbriz, İran
•    24-26 may 2008-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi ilə bağlı Beynəlxalq
konfrans, Gəncə Azərbaycan
•    25-29 dekabr 2009-cu il Bakalavr təhsil sisteminin tətəbiqi yolları və metodları” na həsr
edilmiş Beynəlxalq simpozium, Vilnus, Litva
SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI
1.    Doqquzuncu beşillikdə respublikada gənc fəhlə kadrların hazırlanmasına partiya rəhbərliyi.məqalə ADU-nun Elmi əsərləri № 8, 1979, Səh. 34-38 4 səh.
2.    Fəhlə gənclərin kommunist tərbiyəsinə partiya rəhbərliyi. məqalə “Təşviqatçı” jurnalı № 10, 1981,
səh .17-203 səh
3.    Fəhlə gənclərin kommunist tərbiyəsi. məqalə“Təşviqatçı” jurnalı № 11, 1981, səh. 21-25 4 səh.
4.    Sosial fəallıq və məsuliyyət hissi tərbiyəsi . məqalə “Təşviqatçı” jurnalı №8,1982, səh. 9-14. 5 səh
5.    Sosializm yarışı və beynəlmiləl tərbiyə. .məqalə “Təşviqatçı” jurnalı №22 1982, səh. 28-32 4 səh
6.    Sovet siyasi sistemində ictimai təşkilatların rolu məqalə“Təşviqatçı” jurnalı №2,1983,səh. 32-36 4 səh.
7.    Gənclərin inkişafında beynəlmiləl tərbiyənin rolu məqalə Elm və həyat jurnalı №2,1983, səh .28-31 3 səh.
8.    Gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsində ictimai təşkilatların rolu. tezis AzTİ-nin professor-müəllim heyətinin I elmi praktik konfransının materialları.Kirovobad 1988, səh. 8-11 3 səh. Allahverdiyeva J.N.
9.    Şanlı inkişaf yolu. məqalə Ulduz jurnalı №4, 1986,səh. 38-42 4 səh. AğamalıyevF.R.
10.    Sov. İKP tarixi üzrə seminar məşğələlərinin planı.metodik vəsait AzTİ-nin nəşriyyatı.27 səh.
11.    Sov İKP tarixi fənninin tədrisində ilk mənbələrin öyrənilməsi zamanı problem düşündürücü tapşırıqların verilməsi (qiyabiçi tələbələr üçün metodiki göstəriş) .metodiki vəsaitKirovobad 1988,Səh.1-36 36 səh. Rüstəmov Y. Qafarova A.
12.    Zaqafqaziyada milli münasibətlərin öyrənilməsinə dair metodik göstəriş .metodiki vəsait Kirovobad, 1989, Səh. 1-30 30 səh.Namazov Q.Cəfərova Z.Hüseynov R.
13.    Dövrə layiq kadrların yetişdirilməsi.məqalə Təşviqatçı jurnalı, №10, 1989, səh. 33-36 3 səh.
14.    İdealoji mübarizənin bəzi problemləri. məqalə Təşviqatçı jurnalı, №12,1989,  səh. 11-13 2 səh.
15.    Partiyanın nüfuzunu necə qaldırmalı. məqalə Dialoq jurnalı, №3, 1990,  səh. 18-21 3 səh.
16.    Tariximizin keçmişini vərəqləyərkən. məqalə Elm və həyat jurnalı, №3,1990, səh. 23-26 3 səh.
17.    Gənclərin mənəvi inkişafında ictimai təşkilatların rolu. məqalə Dialoq jurnalı, №6, 1990,
səh. 37-40 3 səh.
18.    Siyasi tarix üzrə seminar məşğələlərinin planı .metodik vəsait Gəncə 1990, Səh. 1-25 25 səh.  Məhərrəmov K.
19.    Azərbaycan tarixi üzrə mühazirə və seminar məşğələlərinin planı. metodiki vəsait  Gəncə 1990, Səh. 1-27 27 səh. Namazov Q. Hüseynov R.
20.    Azərbaycan tarixi üzrə mühazirə və məşğələlərin keçirilməsinə dair metodiki göstəriş (60 saatlıq proqram üzrə). metodiki vəsait Gəncə 1990, Səh.1-36 36 səh. Namazov Q.Cəfərova Z.
21.    Yurdumuzun ulu yadigarları I kitab. kitab Gəncə 1990,səh. 1-102 102 səh.Namazov Q.Hüseynov R.
22.    İctimai şüurun ekologiyalaşdırılması və ali məktəblərdə ictimai elmlərin tədrisi. Tezis AzTİ-nin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Gəncə 1991, səh. 11-133 səh.
23.    Müasir dövrdə idealoji mübarizənin yüksəldilməsi yolları.  Tezis AzTİ-nin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Gəncə 1991,səh. 18-21 3 səh.
24.    Yurdumuzun ulu yadigarları II kitab.kitabGəncə 1992,Səh. 1-96 96 səh. Namazov Q.Hüseynov R.Məmmədova A.
25.    Yurdumuzun ulu yadigarları III kitab.kitab Gəncə 1992,Səh. 1-184 184 səh. Namazov Q.Hüseynov R.Aslanova E.
26.    1920-1940-cı illərdə Gəncə şəhərində xalq maarifinin, mədəniyyətin  və incəsətin inkişafı.tezis AzTİ-nin 15 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Gəncə 1996,səh. 19-23 4 səh.
27.    1940-1960-cı illərin əvvəllərində Türkiyədə gerdən siyasi proseslər.Tezis AzTİ-nin 15 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Gəncə 1996, səh. 24-27 3 səh.Bağırova A.Hüseynov R.
28.    XX əsrin başlanğıcında İran nefti uğrunda mübarizədə Böyük Britaniyanın yeritdiyi siyasət. Tezis AzTİ-nin 15 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Gəncə 1996, səh. 27-30 3 səh.
29.    Hərbi kommunizm və yeni iqtisadi siyasət dövründə Gəncənin sosial iqtisadi vəziyyəti. Tezis AzTU-nun professor müəllim heyətinin XV elmi-praktik konfransının materialları. Gəncə 1997, səh. 44-473 səh.Bağırov A.
30.    1920-40-cı illərdə Gəncə şəhərində kustar sənaye sahələrinin və mətbuatın inkişafı. tezis AzTU-nun professor-müəllim heyətinin XV elmi praktik konfransının materialları. Gəncə 1997, səh. 48-51 3 səh.
31.    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması haqqında. tezisAXC yaranmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 1998,Səh. 3-7 4 səh.
32.    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndələri Paris sülh konfransında .tezis AXC yaranmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə 1998,Səh. 8-11 3 səh.AllahverdiyevaJ.N.
33.    XV-XVI əsrlərdə Azərbaycanla Osmanlı imperiyası arasındakı diplomatik münasibətlərdə elçi səfirlərin rolu. tezisYeyinti, yüngül sənaye və xidmət sahələrinin aktual problemləri beynəlxalq elmi texniki konfransın materialları. Gəncə 1999,Səh, 59-62 3 səh.
34.    Türkmənçay müqaviləsi və onun faciəli nəticələri. tezis AzTU-nun professor-müəllim heyətinin XVII elmi praktik konfransının materialları. Gəncə 2000,səh. 39-42 3 səh.
35.    30 cü illərin siyasi məhkəmə prosesləri və onun Azərbaycan üçün ağır nəticələri. tezis AzTU-nun professor-müəllim heyətinin XVII elmi-praktik konfransının materialları.Gəncə 2000, səh. 43-485 səh.
36.    Azərbaycan şərq qərb ipək yolunun mərkəzidir. kitabGəncə 2000,Səh. 1-9090 səh.Şirəliyev V.
37.    Azərbaycan xilafətin hökmranlığı dövründə” mövzusunun öyrənilməsinə dair metodiki vəsait. metodiki vəsait Gəncə 2002,Səh.1-15 15 səh. Hüseynov R.Zülqədərov F.
38.    Rusların köçürmə siyasəti Azərbaycanda işğalın başlanğıcıdır. məqalə GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı, Nurlan 2003, səh. 20-24 4 səh.
39.    Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlətçilik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsi .tezis GDU-da keçirilən AXC 90- Milli azadlığa aparan yollar adlı elmi praktik konfransın materialları. Gəncə 2008,Səh. 31-43 13 səh.
40.    Azərbaycan XV-XVIII əsrin birinci yarısında. monoqrafiyaGəncə 2008, Səh. 3-191 188 səh.
41.    Heydər Əliyev tərəfindən müstəqil Azərbaycan Respublikasında milli mənəvi dəyərlərin inkişafı .monoqrafiyaGəncə 2009,Səh. 3-106 103 səh
42.    Heydər Əliyev müstəqil azərbaycan dövlət quruculuğunun dahi nəzəriyyəçisi və praktikidir.məqalə Heydər Əliyev Azərbaycan, Gəncə Bakı 2009,Səh. 23-33 10 səh .
43.    Xalqına sədaqətlə xidmət edirdi.məqalə Heydər Əliyev məktəbinin müdavimləri. Bakı 2010,Səh. 44-45 2 səh.
44.    Heydər Əliyev irsi və gənclərin hərbi- vətənpərvərlik tərbiyəsi. məqalə Azərbaycan Respublikası Təhsil problemləri İnstitutunun elmi əsərləri №2, 2011, səh. 23-26 3 səh.
MONOQRAFİYA DƏRSLİK VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ
1.    Azərbaycan şərq-qərb ipək yolunu8n mərkəzidir. Dərs vəsaiti Gəncə-200,90 s.
2.    Azərbaycan XV-XVIII əsrin birinci yarısında dərs vəsaiti Gəncə-2008 191s.
3.    Heydər Əliyev tərəfindən müstəqil Azərbaycan Respublikasında milli mənəvi dəyərlərin inkişafı monoqrafiya, Gəncə-2009,106 s.