Konfrans materialları

DAHİ AZƏRBAYCAN ŞAİRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN- 880 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

12-13 noyabr 2021-ci il


MÜASİR TƏBİƏT VƏ İQTİSAD ELMLƏRİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

Konfrans Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının

98-ci ildönümünə həsr olunub

06-07 may 2021-ci il

I HİSSƏ


MÜASİR TƏBİƏT VƏ İQTİSAD ELMLƏRİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

Konfrans Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının

98-ci ildönümünə həsr olunub

06-07 may 2021-ci il

II HİSSƏ


ELMİ XƏBƏRLƏR

2021-ci il

I hissə


ELMİ XƏBƏRLƏR

2021-ci il

II hissə