Elm və innovasiyalar üzrə prorektor tarix elmləri namizədi, dosent Kərimzadə Pərvin Orxan qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1976-cı il fevralın 3-də Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1982-1992-ci illərdə Gəncə şəhər 4 saylı orta məktəbində təhsil almışdır və medalla  bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2004-cü ildə “XIX əsrin sonu-XXəsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda mesenatlıq” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi, 2009-cu ildən isə dosent elmi adı almışdır. 2006-cı ildən AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun doktorantıdır. “XX əsrin əvvəllərində Gəncədə milli hərəkat” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1997-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti Ümumi tarix kafedrasında müəllim, 2002-ci ildən isə kafedrada baş müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.
 • 2007-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti Tarix-Coğrafiya fakültəsinin dekan müavini, 2011 – 2013-cü illərdə Ümumi tarix kafedrasında kafedra müdiri vəzifələrində çalışıb. 2013-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Elm və innovasiyalar üzrə prorektorudur.

 İctimai fəaliyyət

 • 2013-cü ilin avqust ayından Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının VIII konfransında Təşkilatın sədr müavini, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri seçilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Qadınlar Şurasının üzvüdür.
 • 1 noyabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə V çağırış seçkilərində Azərbaycan Milli Məclisinə deputat seçilmişdir.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ:

 • Vətən tarixi

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Mesenatlıq milli özünüdərkin təzahürü kimi,Tezis-“Milli özünüdərketmə. Beynəlxalq konfransın tezisləri,Bakı-1999,22-24 aprel
 • Меценатство- как одно из явлений национального самосознания Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi Simpoziumun tezisləri, Bakı 2011
 • Личность Ахмед бека Агаоглу  в общественной мысли Азербайджана начала XX века“Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri”,II Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı-2011,407 may
 • Межнациональные столкновения в Гяндже в 1905-1906 годах Народы евразии.История,культура и проблемы взаимодействия. Международная научно-практическая конференция.Пенза-Баку-2011,5-6 апреля.
 • Russianification Policy of Tsarizm in Caucasus at the second halfof X/X century and beginning of XX century. I İnternational symposium materials. Caucasusu and globalization: problems and perspecrives. 2012
 • Меценатство как одно из проявлений национального самосознания Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri.III Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 2012
 • Русификаторская политика царизма и межнациональные столкновения в Азербайджане в 1905-1906 годах Beynəlxalq Elmi Konfrans “Türk dünyası: dünəni və bu günü”,Bakı-2011
 • XX əsrin əvvəllərində Gəncədə milli hərəkatın formalaşması I İnternational scientific conference of young researches.Proceedings.Qafqaz University. 2013
 • Национальное движение в Азербайджане накануне и в период Первой мировой войны III Международный симпозиум материалы. Первая мировая война и Кавказ. Телавский государственный Университет. Телави.2014
 • Кровавые события в Гяндже в 1905-1906 годах Actual problems of the history of the Caucasus,15-16 oktober 2015. International conference

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

 • Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli problemi,Məqalə-GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi,Bakı-2005
 • ”Difai” partiyasının yaranma tarixindən, GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi,Bakı-2006,N1
 • Heydər Əliyev fondu və Gəncə, Heydər Əliyev,Azərbaycan-Gəncə.Bakı-2009.
 • Национальные партии Азербайджана.»Мудафие» “Tarix və onun problemləri”,BDU-nun nəşriyyatı,Bakı-2008, №2
 • Гянджа-центр национального движения начала XX века Pedaqoji Universitetin Xəbərləri,Bakı-2009, №4
 • 1920-ci il Gəncə üsyanına dair Gəncə tarixinin aktual problemləri.II Elmi-praktik konfransın materialları.Gəncə-2010
 • XX əsrin əvvəllərində Gəncədə siyasi vəziyyət Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri,Gəncə-2010
 • Общественные организации Гянджи начала XX века Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов,Курск-2010
 • Гянджинские лидеры национального движения Азербайджана (Начало XX века) Молодой ученый»,Чита-2010
 • Гянджинское восстание 1920 года Pedaqoji Universitetin Xəbərləri,Bakı-2010, №3
 • Роль Дашнакцутюн в кровавых событиях 1905-1906 годов на Кавказе European Applied Sciences. Ştutqart.Germany. N7,2013

TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏR

 • Asiya və Afrika ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945). Dərs vəsaiti Bakı 2008.
 • Asiya və Afrika ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945).  Metodiki vəsait  Bakı 2007

 MONOQRAFİYALAR

 • Из истории меценатства в Северном Азербайджане (конец XIX-начало XX века,Monoqrafiya-“Nurlan “,Bakı-2000