Elmi katib, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Meşaik Seymur Arif oğlu

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1982-ci il avqustun 30-u Gəncə şəhərində anadan olub.
 • 1989-1999-cu illərdə Gəncə şəhər 7 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.
 • Ailəlidir, 2 övladı var. 2003-cü ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • 1999-2003-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetində Riyaziyyat və İnformatika ixtisası üzrə bakalavr;
 • 2003-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində Cəbr və topologiya ixtisası üzrə magistr;
 • 2006-2009-cu illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 1205.01-Riyazi məntiq və ədədlər nəzəriyyəsi ixtisası üzrə doktorantura təhsili almışdır.
 • 2018-ci ildə dos. Ə.Ə.Babayevin rəhbərliyi ilə “Sonlu qiymətli məntiq cəbrlərinin laylaşdırılmış düz hasillərinin struktur xassələri” mövzusu üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə etmiş və riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti İnformatika və Cəbr kafedrasında müəllim, 2017-ci ildən baş müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.
 • 2023-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi katibidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Sonlu qiymətli məntiq cəbrləri, İterativ Post cəbrləri və onların dərəcələnmiş düz hasilləri. Ədədlər nəzəriyyəsinin bəzi problemləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

•    Р. Дж. Мирзоев, С. А. Мешаик – Метод выявления серий минимальных подклонов к-значной логики Рк значности к=2s×3m, BDU Konfrans materialları, Bakı 2006

•    С. А. Мешаик – Оценка мощности области значений функций подалгебр прямых произведений алгебр Поста конечной степени, AMEA Konfrans tezisləri, Bakı 2009

•    А. А. Бабаев, И. Ш. Джаббаров, С. А. Мешаик – Об одном применении делимости на простой идеал, GDU konfrans materialları, Gəncə 2011

•    Мешаик С. – Об одной системе функций являющейся базисом в Р2´Р2, AMEA Konfrans materialları, Bakı 2014

 • Seymur Meshaik – Metric space Pk1´Pk2´…´Pkm in regard to Hamming distance, Международная конференция «Малцевские чтение» посвященная75-летию Ю. Л. Ершова, Новосибирск 2015
 • Meşaik Seymur – İki değerli iteratif cebirlerin direkt çarpımında bazın maksimal kardinalitesi, Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2016, s. 36.
 • Seymur Meshaik – Some structural properties of Cartesian products of the Post algebras, “Modern problems of mathematics and mechanics” of International conference devoted to the 80-th anniversary of academician Akif Gadjiev, Baku, 2017
 • Seymur Meshaik – Minimal sub-algebras generated by unary 2-functions in algebra , “I Uluslararası Mersin Sempozyumu”, Mersin, Türkiyə, 2018, səh. 238
 • А. А. Бабаев, С. А. Мешаик – Субмаксимальные подалгебры в , Международная конференция «Мальцевские чтение», Новосибирск, Россия, 2019, с. 183
 • И. Ш. Джаббаров, С. А. Мешаик, М. М. Исмаилова – О числе листов накрытий, определенных системами уравнений в 𝑛-мерных пространствах, Материалы XXII Международной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения академика А. Н. Колмогорова и 60-летию со дня открытия школы-интерната № 18 при Московском университете, Тула, 2023, стр. 170-173

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • А.А.Babaev, R. J. Mirzoev, S. A. Meshaik – On minimal sub-algebras in algebra Pk´Pm, Proceed. of IMM of NAS of Azerbaijan, 2008, v.XXVIII,  p. 23-28
 • Джаббаров И. Ш., Мешаик С. А. – Необходимое условие делимости на степень простого илеала в и его применение, ADPU Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı 2014
 • Сеймур Мешаик – Свойства линейных функций из алгебры Р2 и функций не входящих в максимальную подалгебру, определяемую отношением R11 в Р2´Р2, ADPU Pedaqoji Universitet Xəbərləri, №2, səh. 3-8, Bakı 2014
 • Мешаик С.А. – Расстояние Хэмминга между функциями прямого произведения алгебр Поста, Естественные и Технические науки, №3(81), стр.39-45, Москва 2015
 • Сеймур Мешаик – Расстояние Хэмминга между m-функциями алгебры Pk1´Pk2´…´Pkm, ADPU Pedaqoji Universitet Xəbərləri, №4, Bakı 2015
 • Бабаев А. А., Мешаик С. А. – Метод последовательного нахождение серий минимальных подклоновв и градуированных произведениях, Вестник БГУ №4, Баку 2015, с. 65-70
 • S.Meshaik, T.Oner – “The maximal cardinality of the base in P2´P2”, Siberian Mathematical Journal, Vol. 62, No. 1, pp. 144-153, 2021