“Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri” adlı elmi-praktik konfrans keçiriləcək

5-6 may 2015-ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr edilmiş  “Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri” adlı  elmi-praktik konfrans keçiriləcəkdir.  Konfransın materialları kitab şəklinda nəşr ediləcəkdir.
BOTANİKA
I bölmə
Novruzov V.S., İsayeva F.M. Bəzi sənaye şəhərləri (Mingəçevir, Yevlax) şibyələrinin bioindikasiya xüsusiyyətləri
Qurbanov E.M., Məmmədova D.B.Sumqayıtçay hövzəsində bəzi bitkilərin yeni yayılma arealları
Məmmədov T.S., Şıxəliyeva G.F. Biologiyanın tədrisində mərsin fəsiləsinə aid  bəzi cins və növlərin təyinində nəzəri-praktiki, əyləncəli məşğələlərin rolu
Əsgərova A.A., Salayeva Z.K. İbadullayeva S.C.  Bəzi geofitlərin introduksiyası
Əsgərov A.M., Ramazanova G.A.Kiçik qafqazın Şimali-şərq hissəsində yayılan tərə (Chenopodium L.) cinsi növlərinin taksonomik tərkibi və bəzi bioekoloji xüsusiyyətləri
Новрузов Э.Н., Мехтиева Н.П. Таксономический, биоморфологический, эколого-географический и ценотический спектр жирномасличных  лекарственных растений  Азербайджана
İsmayılova Z.M., Mahmudova Ü.T. Gəncə şəhəri ətrafinin ekoloji çirklənmələrə  davamli: tolerant formasiyalarinin botaniki-coğrafi xarakteristikasi
Novruzov V.S., Bayramova Ü.V. Yarğan anlayışı və bitki örtüyü (Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq hissəsində)
Bayramova A.A., Nəbiyev R.Q. Azərbaycanın qərb bölgəsinin xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin bozqır bitkiliyi
Hüseynova Ş.A., Əliyev B.M. Şahbuz rayonu ərazisində yayılmış qarağat  rəvəndi (Rheum ribes L.) bitkisinin bioekoloji xüsusiyyətləri
Hümbətov Z.İ., Həsənova N.F. Gülçiçəklilər fəsiləsinin qabıq elementlərinin struktur analizi
Qənbərov D.Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan Astracantha və Astragalus cinslərinə aid olan bəzi növlərinin boyaq xüsusiyyətləri
İsmayılova Z.M., Quliyeva R.Z. Kiçik Qafqazın yüksək dağliğinda Agrostis və  Alopecurus cinsi növlərinin dominant olduğu assosiasiyaların botaniki xarakteristikası
Məmmədova Z.C. Azərbaycanın qərb bölgəsinin bozqırlarında rast gəlinən paxlalı bitkilərin yem bazasının möhkəmləndirilməsində rolu
Məmmədova K. Abşeron yarımadasında dağdağan növlərinin bioekologiyası
Həsənova M.Y., Əsədov H.Ə., Əliyeva S.Ə., Quliyev F.B. Tovuz rayonu ərazisinin dendroflorasi
Aslanova Y.A.,Bayramova Ü.V. Kiçik Qafqazın şimal-şərq hissəsinin qaya və töküntü bitkiliyinin suksesiyasi
Sərdarova A.S. Adi quşəppəyi (Capsella bursa pastoris L.)bitkisinin morfoloji-anatomik xüsusiyyətləri
Əsgərova L.A. Kükürdü sarı süsənin (İris imbricata lindl.) bioekoloji quruluş xüsusiyyətləri
Mircəlallı İ., Qurbanova C., Əfəndiyeva R., Məmmədova N. Yunan qozunun (Juqlans regia Z.) bioekoloji xüsusiyyətləri və təsərrüfat əhəmiyyəti
Məmmədova Z.Ə., Abbasova Z.H., Şadlinskaya G.M. Şimali amerika florasından bəzi növlərin abşeronda bioekoloji xüsusiyyətləri
İbrahimov A.Q. Alaq bitkilərinin morfoloji-anatomik quruluş xüsusiyyətləri və  onlara qarşı mübarizə tədbirləri
Mustafayeva V.S. Qaya dovşan alması (Cotoneaster saxatilis a.pojark.) bitkisinin  morfoloji-anatomik quruluş xüsusiyyətləri
Əliyeva İ.F. Ağot (andropogon ischaemum l.)bitkisinin morfo-anatomikanalizi
Мустафаева Л.А., Гусейнова  Ш.А., Мухтарова Ш.Дж. Изменчивостъ урожайности плодов Sorbus L. произрастающих на болышом  кавказе (в пределах Aзербайджана)
Xəlilov V.S.,Musayev M.Q. Daşkəsən rayonu ərazisinin bitkiliyinin müasir vəziyyəti
Əliyeva Y.D., Əzimov A.M. Zaqatala subtropik ərazilərində mədəni bitkilərin yayılması, bioloji xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti
Mustafayev A.B. Şahdağ Milli Parkının meşə ekosisteminin florası və istifadəsinə dair

ÜMUMİ BİOLOGİYA
II bölmə
Hüseynova İ.M., Sultanova N.F.  Azərbaycanda yemişin virus xəstəliklərinin seroloji və molekulyar diaqnostikası
Магомедова М.З. Родовой анализ эндемичных видов наземных моллюсков  Болъшого Кавказа
İbadullayeva S.C., Zülfüqarova P.V. Apiceae fəsiləsinin bəzi növlərinin efir yağlarinin aromaterapiyada istifadəsi
Qurbanova S.O., Babayeva U.Ə., Nəbiyev Ə.Ə. Xurma meyvəsinin yetişmə  müddətində asili olaraq bəzi biokimyəvi göstəricilərin miqdarca dəyişmə dinamikasinin tədqiqi
Təmrazov T.Ş. Müxtəlif buğda sortlarinin stress amillərinə adaptasiyasinda baş verən morfofizioloji dəyişikliklərin tədqiqi
Новрузов Э.Н., Маммедова Ш.М., Зульфугарова М.Б., Аббасова.Т.Ю. Совершенствования интесификации технологии получения биологически активных концентратов из растительного сырья
Namazova Ç.T. Yerli bitki istehsalının artırılması, dövlət siyasətinin priaritet məsələlərindəndir
Nəbiyev Ə.Ə., Şükürova E.İ. Xurma meyvəsinin saxlanmasinda o-difenoloksidaza fermentinin rolu
Nəbiyev Ə.Ə., Kazımova İ.Ə. Balqabağın kimyəvi tərkibi və qidalılıq dəyərinin  tədqiqi
Abduyev M.A., Abbasova N.M. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında yaranan torpaq eroziyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri
Abduyev M.A., Abbasova N.M. Qusar maili düzənliyində yarğanların  ekoloji şəraitinin yaxşılaşdırılması
Nəbiyev Ə.Ə., Qasımov A.A., Süleymanova G.İ. Süfrə üzüm sortlarının tənzimlənən qaz mühiti şəraitində saxlanması zamanı polifeonoloksidaza və askorbatoksidaza fermentlərinin tədqiqi
Hacıyeva H.M., Hacıbəyova E.A. Zoologiya kursunun tədrisində təlim xarakterli oyunlardan istifadənin imkanlari
Abdullayeva T.Q., Kazımova K.C. Biologiya fənninin tədrisində problemli təlim texnologiyasindan istifadə imkanlari
Ибрагимова Ж.Г. Некоторые методические дополнение в преподавании темы: »Анализаторы»
Cəfərova E.E. ,Mustafayeva L.Ə. Azərbaycanda yayılmış Polygonum L. növləri  və onlarin faydali xüsusiyyətləri
Зульфугаров М.Б., Новрузов Э.Н. Биохимическая характеристика зрелых плодов Sambucus nigra L
Babayeva V.Ə. , Abduyev M.A. Qafqazın mühüm ekoloji problemləri (Azərbaycan Respublikası daxilində)
Cəfərov E.C. Применение моделированияв исследовании экосистем
Мамедова Ш.М., Новрузов Э.Н. Динамика накопления аскорбиновой кислоты в плодах Hippophae rhamnoides L
Bağırova A.İ. Sinir sistemində qocalma prosesi
Abbasov İ.M., Yusifov C.Ə. Bozdağ massivində ceyranlarin həyat tərzinə landşaft və iqlimin rolu
Rüstəmova T.V. Beyinin elektrik aktivliyinə emosional gərginliyin təsirinin öyrənilməsi
Abdullayeva L.R. Yemləmədə istifadə edilmiş tut sortları yarpağının biokimyəvi tərkibi
T.Y.Abbasova E.N.Novruzov . Beşyuvalı yemişan Crataegus pentagyna növündə  vegetasiya dövründə sərbəst və qlikozidləşmiş flavonolların toplanma dinamikası.
Алиева И.М., Исмаилов Х.С.,Ахмедова М.И.,Мамедов М.М. Проблемы  загрязнения окружающий среды и комплексное исполъзование ресурсов.
Əliyeva A.B. Bal arısı (Apis Mellifera L.) növünün mənşəyi və inkişafı.
Əhmədova S.Z. Azərbaycanda bəzi ekoloji problemlərin həlli yolları.
Baxşəliyeva K.F., İsmayılova L.M. Meyvə ağaclarında yayılmış mikroorqanizmlər və onların törətdikləri xəstəliklər.
Həsənov S.L. Yerli qənnadı məmulatları istehsalının səciyyəvi biokimyəvi, reoloji cəhətləri.
Yusifov N.M., Daşdəmirov K.Ş., Əmirov Ş.A. Azərbaycanda becərilən müxtəlif amarant növlərinin biokimyəvi xüsusiyyətləri.
Nuriyev R.M., Qasımova A.Q. Kür-Araz ovalığının təbii şəraitdə tüksüz  biyanın növdaxili dəyişkənliyi
MİKROBİOLOGİYA
III BÖLMƏ
Салманов М.А., Исмаилов Н.М. Самоочищающая способностъ речных систем и почвенного покрова Азербайджана от органических загрязнений-проблемы и пути решения.
Muradov P.Z., Həsənova V.Y., Bünyadova, L.N., Qasımova M.İ. Ksilotrof  makromisetlər fermentlərin aktiv produsentləri kimi.
Qarayev Z.Ö. Cəlilova S,Q.,Cavadov S.S. Efir yağlarinin antimikrob təsiri.
Hüseynova Ə.Ə. Sellüloza tərkibli munisipal tullantıların biokonversiyasının fermentativ xassələri.
Abduyev M.A.,Babayeva V.Ə. Sənaye tullantilarının zərərsizləşdirilməsi  və təkrar emalı.
Cəfərov M.M., Hüseynova S.İ., Məmmədova N.A., Eyvazova Q.M., Ağamalıyev Z.Ə., Məmmədov İ.S., Ramazanov M.Ə.,Qənbərov X.Q. Saccharomyces sp.bdu-xr 1 maya göbələyi ştaminin gümüş nanohissəcikləri  əmələ gətirmə xassələrinin öyrənilməsi.
Новрузалиева Г.П., Гасымова А.С. Фиторемедиационный потенциал  вида Acluropus littoralis (gouan) parl.(прибрежница) в процессах самоочищения нефтезагрязненных серо-бурых почв апшеронского полуострова.
Cəfərov Y.M.  Meyvə ağaclarının yaz şaxtaları ilə zədələnməsi.
Xəlilzadə V. Hidrolitik fermentlərin katalitik aktivliyinə temperaturun və mühitin turşuluğunun təsiri.

AQRAR ELMLƏRİ
IV bölmə
Əliyeva V.R. , Sultanov R. Bozdağ Qafqaz ari cinsinin qabaqtəpə ari populyasiyasinin (populatio wabaqtensis sultanov) bioloji xüsusiyyətlərində olan dəyişkənliyin müəyyən edilməsi.
Hüseynov A.M., Zeynalova A.N., Əliyeva S.F.,Məmmədova T.R. Torpaqda fosfatlarin adsorbsiyasi və potensial buferlik qabiliyyəti.
Əhmədov Ş.H. Qidalanma şəraitinin payızlıq yumşaq buğda sortlarının məhsuldarlığına təsiri.
Hüseynov S.İ. Suvarma rejimindən asılı olaraq yumşaq buğda dəninin keyfiyyət göstəriciləri.
В.У.Кулиев И.Э.Абилова. Влияние выпаса скота на естественные экосистемы Гейгелъского района.
Əhmədova Ə.M., Hümmətov N.Q. Dağlıq Şirvanın dəmyə şəraitində açıq-şabalıdı torpağın aqrofiziki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.
Məmmədova P.M. Qidalanma şəraitindən asılı olaraq becərmə amillərinin qarğıdalı bitkisinin dən məhsulunun struktur elementlərinə təsiri.
Xankişiyev Y.H., Paşayeva R.M. Quşların bəsləmə şəraitinin yumurtanın keyfiyyətinə təsiri.
Həsənova A.M. Gəncə-Qazax bölgəsində qoyunlarda
trixostrongildlərin (trichostrongylidaeleiper 1912) yayılmasının ümumi xarakteristikası.
İsmayılov Q.K., Süleymanov S.Ş. Abşeron yarımadası körfəzlərində balıq faunasının biomüxtəlifliyi.
Мустафаева Л.А., Новрузов А.Р. Технология переработки плодов Rosa canina L.
Мирзоев О.Г1., Исмаилов Н.И2.,Исмаилова П.М2. Влияние рекреации на состояние почвы и почвенного покрова лесах южного склона Болъшого Кавказа.
İsgəndərova A.İ. Meşəlik əməköməncisi (Malva sylvestris L.).
Musayev A.M. 400 coğrafi en dairəsində quşların yaz və payız miqrasiya dövründə dəyişən işıqlanma dərəcələrinin yaratdığı fenoloji qrupları.
Şükürov V.K. Qafqaz meşələrində meşənin yuxarı sərhəddinin yerləşməsi qanuna-uyğunluqları və antropogen pozulması.
Əsgərova M.M., Məmmədova G.F. Naxçıvan MR-nın fiziki-coğrafi şəraiti.
Hüseynova A.K. Trifolium L.Chrysaspis campestris (Schreb.) çəmən yoncası.
Hüseynova E.C. Gövşəyən heyvanların nazik bağırsaq şöbəsində lipid mübadiləsi.
Məmmədov Z.R. Abşeron yarımadasının şərq hissəsində yayılan torpaqların  müasir ekoloji vəziyyəti.
Əliyeva İ., Məmmədov M.  Təbii-iqtisadi ehtiyatlar və ekoloji təhlükəsizlik məsələləri.
Mammadov  T.,  Gulmammadova  S. The agrotechnics of cultivation, illness  and wreckers some decorative grassy plants.
İsmayılov T.İ., İsmayılova A.B. Gəncə Qazax bölgəsinin örtülü qrunt torpaqlarının aqrokimyəvi və morfoloji xüsusiyyətləri.
Atilla Atik, Surhay Allahverdi, Fürüzan Aslan, Bülent Yılmaz. Effect of three different concentrations of vermicompost on the growth in the seedlings of anatolian black pine.

5-6 may 2015-ci ildə keçiriləcək Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri Elmi-praktik konfransda iştirak edən müəlliflərin adı
QEYRİ-ÜZVİ KİMYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ
I bölmə

Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Hüseynova N.S., Əbilova Ü.M., Çıraqov F.M. M-aminofenol fraqmentli polimer sorbentlə Pb(II) ionunun sorbsiyasının tədqiqi.
Бабанлы Н.Б., Завражнов А.Ю., Гахраманова А.С., Юсибов Ю.А.  Процессы кристаллизации и фазовые равновесия в системах CuX-PbX (X-S,Se)
Babanlı M.B., Çulkov E.V., Yusibov Y.Ə., Əliyev Z.S. Yeni sinif Qeyri-üzvi funksional mateaterialların – topoloji izolyatorların alınmasının fiziki-kimyəvi aspektləri
İ.İ.Əliyev, N.İ.Yaqubov, F.H.Əliyev, M.H.Şahbazov, Z.T.Əliağayeva. CaGa2Se4-GaSe sistemində faza tarazlığı
İ.İ.Əliyev, Y.Ə.Yusibov, M.T.İlyaslı, Ş.Ə.Həsənquliyeva.  Se-CrAs3Se6  sistemində kimyəvi qarçılıqlı təsirin xarakteri
Y.Ə.Yusibov, Cem Kevser Osman, M.B.Babanlı, İ.İ.Əliyev. SnTe-[AgSbTe] sisteminin faza diaqramı
Məmmədov A.N., Rəsulov K.D., Tedenac J-C., Babanlı M.B. YbTe-Sb2Te3 sistemində Sb2-xBixTe3 əsasında məhlulların likvidus və solidus səthlərinin 3d modelləşdirilməsi.
Abbasova V.A., Alverdiyev C.İ., Yusibov Y.Ə., Babanlı M.B. Ag-Sn-Se sisteminin kvazibinar kəsikləri.
Аскерова С.В, Османова Г.И., Бабанлы Д.М., Тагиев Д.Б. Фазовые равновесия в системе Tl4PbTe3-Tl5Te2I
Əliyeva Z.M., Alverdiyev İ.C., Qurbanov Q.B., Yusibov Y.Ə. Cu-Ge-Sn-Se sisteminin faza diaqramının Cu8GeSe6-[Cu8SnSe6] politermik kəsiyi.
Sadiqov F.M., İlyaslı T.M., Qəmbərova Q.T., İsmayılov Z.İ., NDSBSE3 birləşməsinin sintezi və fiziki-kimyəvi tədqiqi.
Т.М.Ильяслы, З.И.Исмаилов, Р.Ф.Аббасова, Л.А.Мамедова, С.М.Вейсова.  Электропроводность стёкол на основе AS2S3 модифицированных Yb и его халкогенидами.
Hacıyeva S.R., Həsənova M.B., Bəhmanova F.N., Həmidov S.Z, Mirzai C.İ, Çıraqov F.M. Xelatəmələgətirici polimer sorbentlə V(V) ionunun sorbisiyasının tədqiqi.
Кулиев А.Д., Велиев М.Т., Талыбова А.Е. pH-потенциометрическое исследование  разнолигандных комплексных соединений меди (П) с метионином и винной кислотой в водных растворах
Имамалиева С.З., Гасанлы Т.М., Зломанов В.П., СадыговФ.М.  Фазообразование и кристалли-зация твёрдых растворов в системе Tl9Bi1-xGdxTe6
Əsədov Z.H. –AMEA-nın Müxbir üzvü, Salamova N.V.-k.ü.f.d., Rəhimov R.A.-k.e.n., Poladova T.Ə.-k.ü.f.d., Hüseynova S.M.-kimyaçı. Gənəgərçək yağı triqliseridləri və etilendiamin əsasında alınan aminoamidin karbon turşuları və qeyri-üzvü turşularla kompleks duzlarının sintezi və tədqiqi.
Алимова А.Н., Азизов А.А., Алосманов Р.М., Буниятзаде И.А., Балаева О.О. Применение сорбционного метода очистки воды от красителей.
Məmmədov A.N., İbadova G.İ., Tağızev E.R., Əliyev Z.S. YbTe-PbTe-SnTe sistemində bərk məhlul sahəsinin 3d modelləşdirilməsi.
Аббасов Я.А., Фараждева С.Г., Исмаилов Э.Г. Магнитные интермедиаты в каталических системах типа Циглера-Натта на основе комплексов кобальта (П) и алюминийорганических соединений
Мамедова М.Т., Зарбалиева Р.Р., Искендерова А.А., Худиев А.Т., Насибова А.Р., Абасов С.И. Сопряжение паровой конверсии монооксида углерода с дегидрированием этилбензола в стирол на низкотемпературном магний-циркониевом катализаторе. İbrahimov T.T. Malların kimyəvi tərkibi və mal nomenklaturası.
Əzizbəyli H.R.-k.ü.f.d. İon-maye həlledicilərin seçimi üçün COSMO-RS kvant-kimyəvi skrininq metodunun tətbiqi.
Əfəndi A.C., Məlikov İ.H., Babayev E.M., Aykan N.F., İsmayılov B.A., Fərəcov F.M. Aromatik birləşmələrin katalitik zərərsizləşdirilməsi.
Tağıyev T.İ. Kimyanın tədrisində praktik istiqamətin gücləndirilməsi.
Kərimov H.N., Qurbanov Q.B. pH-ın insan sağlamlığında rolu.
Султанова С.Г., Джафаров Я.И., Бабанлы М.Б.  Фазовые равновесия в системах Tl4Se(TlSe)-TlFeSe2
M.M.Abbasov, P.Ş.Həsənova  Kolleclərdə neft və təbii qazın inkişaf mərhələlərinin tədrisi Əliyeva R.Ə., Məmmədova F.O., Bəhmənova F.N., Əliyeva F.S.  Asetilaseton əsasında yeni polodentant reagentlərin metallarla əmələ gətirdiyi birləşmənin tədqiqi
Nəsibov X.A., Səfərova L.N., Rzayeva M.F., Mövsümov E.M. Cu(II), Fe(II), Mn(II), Co(II) kationlarının kompleks birləşmələrinin kənd təsərrüfatında tətbiqinin biokimyəvi xarakteristikası.

ÜZVİ KİMYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ.
II bölmə

Abbasov V.M. -akademik, Rəsulov Ç.Q.-k.e.d., Şahmuradov S.T., Bağırzadə R.Z., Pənahov T.M.-t.f.d., Əsədullayev R.A.-k/t.f.d., Əkbərov A.İ.-k/t.f.d. 2-Aminometil-4-tsikloalkilfenolların, onların kompleks duzlarının sintezi və xassələrinin tədqiqi.
Тагиева А.М., Мамедов М.Х., Бахшиева В.И., Джанибеков Н.Ф.  Ингибиторы коррозии на основе азотсодержащих дитиовосфатов
Исаева Е.С., Абасов С.И.  Особенности дигидроалкилирования  бензола пропаном на Ni,ReOx/Al2O3 + НЦВМ катализаторе.
Алекперов Н.М., Гурбанов Г.Б., Рзаева М.Ф. Мастики  полимеросодержащие для внутренней отделки зданий.
Ханметов А.А,, Азизов А.Г., Хамиев М.Д., Алиева Р.В. Олигомеризация этилена в присутствии комплексных каталитических систем на основе фенолятов циркония с ионно-жидкостными заместителями и исследование структурно-группового состава продукта.
Агаева С.Б., Стариков Р.В.,Иманова А.А., Исаева Е.С., Насирова Ф.М., Мамедова К.С., Тагиев Д.Б.  Получение ценных углеводородов из н-бутана в присутствии метанола  на металл-цеолитных катализаторах.
Аббасов М.Ф., Юнусова Н.С., Рагимова Ф.А., Алимарданов Х.М.  Конденсация циклопентанона в присутствии модифицированных соединениями циркония и цинка и цинка природных алюмосиликатов.
Mustafayeva R.M.-k.e.d, prof., Bayramova İ.V. Stirolla etilbenzolun birgə alınması məqsədilə toluolun metanolla alkilləşməsi.
Məmmədbəyli E.H. k.e.d., prof., Hacıyeva G.Ə., İbrahimli S.İ.-k.e.n. Mannix reaksiyasının bioloji aktiv maddələrin alınmasında istifadəsinin müasir vəziyyəti. Н.А.Mамедова, С.З.Ахмедова, А.Г.Талыбова. Этерификация 5-оксиметилбицикло/2.2.1/гептен-2 с приподными нефтяными кислотами в присутствии  ионной жидкости.
Шахмамедова А.Г.  Получения виниловых эфиров и применение их в качестве ингибиторов  кислотоной коррозии
Ибрагимов Х.Д., Ибрагимова З.М., Алиева А.Э., Касумова К.М., Кольчикова И.В., Амиров Ф.А. Превращение попутных газов в компонент жидкого топлива с участием наноструктурированных  металлсодержащих катализаторов.
Бабаева Ф.А. Каталитическая Активация метана на M, ReOx/Al2O3 системах. Hüseyinova A.T., Fərzəliyev V.M., Allahverdiyev M.Ə., Lütvəliyev L. Alkoksi və perfülorəvəzli 1,2-amintiolların yeni törəmələrinin sintezi.
Мамедова А.М., Гасанов А.Г., Гусейнов Н.С., Аюбов И.Г.  Синтез и области применения диалкил-циклопентадиенов.
Rəfiyeva S.R. k.ü.f.d., Həsənova G.N. elmi işçi, Erbay E. Ph.D., Quliyev A.D. k.ü.f.d., Nəsirov F.A. k.e.d., Canıbəyov N.F. Butadienin çevrilmə reaksiyaları üçün heterogenləşdirilmiş katalitik sistemlər.
Амирасланова М.Н., Мастафаев А.М., Рустамов П.А., Исаева П.Э., Мамедзадэ Ф.А., Асадова С.С., Азизебейли Э.И.   Аминсодержащие фенольные и аминные оксипропилаты в качестве присадок к маслам.
İbrahimova M.C. k.e.d., Əzizov A.H. akademik, Nağıyev V.Ə., Paşayeva Z.H., Əbdüləliyev Ə.M., Seyidova S.Ə., Abdullayeva X.Ə. Qarışıq və sirkə turşusu əsasında yeni tərkibi ion mayelərinin sintezi və həll edici kimi tədqiqi.
Əliyeva N.M. b.e.i., İsmayılov E.H. k.e.d. prof., Yusifov Y.H. k.e.n., Hüseynova F.İ. kimyaçı, Süleymanova S.A. kimyaçı, MəmmədovE.E. mühəndis. Zr/Al oksid əsaslı kontaktlar üzərində etanolun karbohidrogenlərə çevrilmə reaksiyasının aktiv mərkəzlərinin təbiəti və reaksiyanın mexanizmi.
Mürsəlov N.İ. k.e.n., Cəbrayılzadə Ş.Z. k.ü.f.d., Quliyev A.A. doktorant. İmidazolin duzlarının CO2 korroziyasından mühafizə inhibitoru kimi tədqiqi.
İbrahimli S.İ. k.e.n., Məmmədbəyli E.H. k.e.d., prof., Qurbanov Q.B. k.e.n., Ditsiklopentadien, akril turşusu və propilen oksid əsasında qeyri-ionegen səthi aktiv maddələrin sintezi.
Ləzgiyev N.Y., Süleymanova A.E., Quliyeva Y.A. Metilmetakrilatın (MMA) -xlortsikloheksilvinilketonla (-XTHVK) birgəpolimerləşməsi.
Əhmədova R.H. b.e.i., İbrahimov H.C. t.e.d., Babayeva F.Ə. k.e.n. Metanolun ZSM-5 və SAPO-34 katalizatorların iştirakı ilə olefinlərə çevrilməsi prosesinin tədqiqi.
Cəfərov İ.A., Məmmədbəyli E.H., Rəhimova S.K., Həsənov V.S. 1-Benziltioetanın aminometoksi törəmələrinin sintezi və xassələri.
Məhərrəmova G.M., Allahverdiyev M.Ə., Fərzəliyev V.M., Xəlilov A.Z., Əliyeva M.N. Biginelli dihidropirimidin sintezi.
Байрамов М.Р., Мустафаева Р.М., Агаева М.А., Мехтиева Г.М., Гасанова Г.М., Аскарова Г.М.    Синтез пропоргилсодержащих  фенолов и исследование их в качестве ингибиторов коррозии стали ст.3
Nəbiyeva M.Ə. Antraxinonlardan epoksi birləşmələrin sintezi
Ибрагимова Г.Г., Исмаилов В.М., Юсубов Н.Н., Нагиев Ф.Н., Садыхова Н.Д., Курбанов Г.Б.  Алкилирование диметилацетондикарбоксилата диетилбромацеталем ук-сусного альдегида и 1,2-дибромэтанов.
Бадалова Г.Н.  Получение производных 3,4-дигидропиримидинов в присутствии ионных соединений
Алмарданов Х.М. член кор.НАНА, Садыгов О.А., Алмарданова М.Б., Джалилова А.А., Мамедов А.М.  Каталитическая содимеризация циклопертадиена, циклогексадиена-1,3, их метил-  и винилпроизводных с участием н-форм морденита и цеолита
Məmmədova A.T., Qasımova S.Ə., Mövsümov E.M. Benzoy turşusu törəmələrinin metal komplekslərinin quruluş xüsusiyyətləri.
Çalışkan M.M., Məcidov E.A., Şahmuradov S.T., Bağırzadə R.Z., Rəsulov Ç.Q. k.e.d. Tsikloalkilasetofenonlar əsasında iminlərin sintezi və xassələrinin tədqiqi. Əmiraslanova M.N. k.e.n. N-butanolla efirləşdirilmiş azot saxlayan fenolformaldehid oliqomerlərinin alınması prosesinin tədqiqi.
N.O.Balayeva, A.M.Maharramov, A.A.Abdulha-mid, O.O.Balayeva, Z.Q.Mamiyev  Laboratory Synthesis of Ag2S/ polimer nanokompozites
Гарибов Н.И.  Получение и превращения гидропероксида изомеров метилциклогексена в присутствии бромида кобальта и оксобромида молибдена  Yusifli A.M., Əhmədova N.E., Məmmədova M.A., Ağayeva N.T.  İzatin monohidrazonunun 2,3,5,6-tetraflüortereftal aldehidi ilə reaksiya
Məmmədova M.A., Əhmədova N.E., Yusifli A.M., Ağayeva N.T. İzatin monohidrazonunun asetilferrosen  və furfurolla reaksiyası
X.Q.Əfəndiyeva,  N.N.Novotorjina, Q.İ.P.İsmayılov, Q.Q.İsmayılova. Ksantogen və tritiokarbonat turşularının bəzi törəmələrinin yağlayıcı xassələrinin tədqiqi

NEFT KİMYASI VƏ NEFT-KİMYƏVİ SİNTEZİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ

III bölmə

Abbasov V.M.-akademik, Səfərova Ş.Z.-k.e.i., Abdullayev E.Ş.-t.e.d., İsmayılov T.A.-k.e.n, Babayeva B.Ə., Şaşkayeva M.A., Abbasova A.F. Texniki neft turşusu və trietilentetraamin əsasında alınan amidoaminlərin yol bitumlarına aşqar kimi tədqiqi.
Алиев Ф.Ю. Азизова С.М.  докторант. Исторический аспект исследования антимикробных присадок к смазочным маслам.
Аббасов В.М, Мамедова Т.А., Аскерова Э.Н., Алиева З.М., Самедов Р.Т., З.Х.Хунбутаева.Активация процесса трансэтерификации триглицеридов растительных масел метанолом под воздействием магнитного поля
Abbasov V.M.-akademik, Əzizbəyli A.R., Cəfərova R.Ə.-k.e.d., Əhmədəyova S.F., Məmmədbəyli E.H.-k.e.d. Təbii neft turşularının amidinin alkilhalogenidli törəmələrinin sintezi, bakterisid təsirinin tədqiqi.
Abbasov V.M.-akademik, Məmmədbəyli E.H.-k.e.d., prof., Ağamalıyeva D.B.-e.i., Abbasova X.A., Hacıyeva G.Ə., Vəliyeva G.T. Sintetik neft turşularının imidazolin törəmələrinin HCl və HBr komplekslərinin bakterisid xassələrinin tədqiqi.
Abbasov V.M.-akademik, Əlizadə A.A.-akademik, Nəcəfova G.Ə.-k.ü.f.d., M.M.Almuradov-kimyaçı. Müalicəvi Naftalan neftinin 175-500 C0 –də qaynayan distillatının adsorbsiyalı aromatiksizləşdirilməsinə maqnit sahəsinin təsirinin tədqiqi. Abbasov V.M.-akademik, İbrahimov N.C.-t.e.d., Muxtarova G.S.-t.ü.f.d., Abdullayev M.Ə.-t.e.n., Əfəndiyeva N.X.-texnoloq. Ağır neft qalıqları qarışıqlarının hidrokreqinkindən açıq rəngli neft məhsullarının alınması prosesinin tədqiqi.
Аббасов В.М.,  Мамедова Т.А., Велиев Х.Р., Исаева Х.А., Адилов Р.Т., Касаманли Х.Г.  Оптимизация синтеза имидазолинов на основе природных нефтяных кислот под воздействием ультразвуковой кавитации
Abbasov V.M. -akademik, Abdullayev E.Ş. t.e.d., İsmayılov T.A. k.e.n., Abbaszadə S.M., Ağazadə Y.C. k.e.ü.f.d. “Xəzər-24” deemulqatorunun optimal  deemulsasiya şəraitinin seçilməsi.
Abbasov V.M. -akademik, Hacıyeva S.Y.-k.ü.f.d., Nəcəfova G.Ə.-k.ü.f.d., Əlizadə A.E., Vəliyeva G.T., Abbasova X.A. Naftalan nefti və onun 160-3400-lik distillatlarının qaz xromatoqrafiyası-kütlə spektroksopiyası üsulu ilə tərkibinin analizi.
Abbasov V.M.-akademik, Əliyeva L.İ.-t.e.d., prof., Əfəndiyeva L.M.-k.ü.f.d., Nuriyev L.H.-k.e.n., Vəliyeva G.T., Abbasova X.A., Babayeva V.H. Balaxanı neftinin naften-parafin karbohidrogenlərinin maye fazada katalitik oksidləşmə prosesinin tədqiqi. Abbasov V.M.-akademik, Rəsulov Ç.Q.-k.e.d., Şahmuradov S.T., Bağırzadə R.Z., Pənahov T.M.-t.f.d., Əsədullayev R.A.-k/t. f.d., Əkbərov A.İ.-k/t. f.d. C4-fraksiyası əsasında səmərəli oksigenatların istehsalı texnologiyasının yaradılması.
Abbasov V.M.-akademik, Həsənov E.K.-t.e.n., Ağazadə Y.C.-k.e.n. Müxtəlif tərkibli kompozisiyalar əsasında konservasiya sürtkülərinin hazırlanması.
AbbasovV.M.-akademik, Əliyeva L.İ.-t.e.d., Mövsümova P.Ə., İbrahimova M.C.-k.e.d., Salmanova Ç.Q.-k.e.d., Mahmudov H.V.., Qafarov M.E., Abbasova A.F. Müalicəvi Naftalan neftinin ekstragent N-metil-2-pirrolidon vasitəsi ilə ekstraksiyalı aromatiksizləşməsi.
Йолчуева У.Дж, Джафарова Р.Х., Ахмедбекова С.Ф., махмудов Г.В, Азизбейли Э.И.  Спектрально-люминесцентные свойства нативной высококипящей нефти из месторождения сураханы.
Мамедова Т.А., Сафарли И.А., Аббасов М.М., Теюбов Х.Ш., Мамедзаде А.М., Аббасов В.М.  Деароматизация прямогонного дизельного топлива с использованием адсорбента А4 и КУ-2  под действием магнитного поля.
Фарзалиев Р.Ф., Насиров Ф.А., Эрбай Э., Джанибеков Н.Ф. RAFT-полимеризационный синтез полиакрилатов с узким молекулярно-массовым распределением и исследование их свойств в качестве вязкостных добавок к минеральным маслам
Рзаева Н.Ш. Изучение ингибирующих свойств солей и комплексов N—диметил амидов олеиновой кислоты на кинетику коррозии стали в минерализованной CO2 насыщенной среде.
Мyсаева Б.И.   Синтез и исследование эфиров дитиофосфорной кислоты в качестве присадок, улучшающих трибологические характеристики смазочных масел.
Гусенов М.Е., Чулкова В.В., Гусейнова М.Б., Ахмедов Ф.И., Гулиев А.Д. Железо-оксидные катализаторы для дегидрирования этилбензола в стирол.
Бабаев Н.Р. Азотсодержащие производные 1-моноаллилового эфира пропан-1,2-диола в качестве бактерицидных. присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям Садиева Н.Ф, Искендерова С.А., Алиева А.З.,  Зейналов Э.Б., Агаев Б.К., Нуриев Л.Г.  Перспективный метод получения сложных эфиров нефтяных кислот Таги-заде Ф.Н.  Анализ процесса защелачивания дизельного топлива путём однократного контакта со щёлочью буз её рециркуляции.
Асадов З.Г., РагимовР.А., Аллахвердиева Л.А., Зарбалиева И.А. Новые коагулянты для очистки нефтесодержащих сточных вод. Институт Нефтехи-мических Процессов им. акад. Ю.Г.Мамедалиева НАН Азербайджана  г.Баку
İbrahimov H.C.-t.e.d., İbrahimova Z.M.-b.e.i., Qasımova G.F.-b.e.i., Kolçikova İ.V.-b.e.i., Qasımova K.M.-k.ü.f.d., Həsənova A.B.-e.i., Ələgkərova S.M.-e.i. Ağır piroliz qatranının kikslaşması və alınan məhsullarını fiziki xassələrinin tədqiqi haqqında.
Səmədova F.İ. –AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., prof., Hüseynova B.Ə.-k.e.d., Həsənova G.M.-k.e.n., Əliyev B.M.-t.e.n. Azəri və Günəşli yataqları neftlərinin vakuum qalıqlarının komponent tərkibi.
Cavadova H.Ə.-t.ü.e.d., Abbasova M.T.-k.ü.f.d., Rəfiyev A.N.-doktorant. Tərkibində azot, kükürd saxlayan biosidlər vasitəsi ilə biozədələnməyə qarşı davamlı sürtkü yağlarının işlənməsi.
İbrahimova M.C.-k.e.d., Əzizov A.H.-akademik, Yusifzadə F.Ü., Paşayeva Z.H., Dadaşova S.D. Katalitik kreqinq prosesində alınan yüngül qazoyl əsasında kompozid tərkiblərin alınması.
Mehdiyeva S.T.-b/m, Məmmədov E.İ.-k.e.d., prof., Qurbanov Q.B. -k.e.n., dos. Dipolialkiltiofosfat tipli çoxfunksiyalı aşqarın alınması.
Quliyeva G.M.-a.e.i., t.ü.f.d. Suraxanı yatağı neftlərinin heteroatomlu birləşmələrinin müqayisəli tədqiqi.
Quliyeva İ.M.-k.ü.f.d., Məmmədov M.K.-k.e.d., Bağırova Ş.R., Əliyeva R.V.-k.e.d., Əzizov A.H.-k.e.d. Tərkibində Mis saxlayan polimer nanokompozit iştirakı ilə tsikloheksil (met) akrilat və sian (metil) norbornilakrilat monomerlərinin polimerləşməsi.
Seyidova X.H.-k.ü.f.d. İon mayeləri iştirtakı ilə alınan (oliqo) alkilaromatik yağ fraksiyalarının DSK vasitəsi ilə tədqiqi.
Əfəndiyeva X.Q-k.ü.f.d., Novotorjina N.N.-k.ü.f.d., Qasımova Q.A.-k.ü.f.d., İsmayılov İ.P.-e.i., İsmayılov Q.Q.-b.l. Ksantoqen və tritiokarbonat turşularının bəzi törəmələrinin yağlayıcı xassələrinin tədqiqi.
Qasımzadə E.Ə.-k.e.n., İsmayılova X.Ü. Azərbaycan alimlərinin katalitik krekinq prosesinin inkişafında rolu.
Qurbanov Q.B., Ələkbərov N.M., , Kərimov H.N., İbrahimli S.İ. Bəzi azot  və kükürdlü üzvi  birləşmələrin, metalların korroziyasında inhibitor kimi tədqiqi.
Əliyeva S.Q., Talıbov A.H., Mürsəlov N.İ., Quliyeva E.M., Qasımova Z.B., Bayramova M.N., Nəbiyeva R.İ., Əhmədxanova M.Ş. N-Metilpirrolidonla aromatiksizləşdirilmə prosesi ilə AMГ-10 hidravlik yağının baza məhsulunun  alınması
A.M.Mammadzade.  Detektion formation fluids flow
Səmədova F.İ., Həsənova R.Z., Liğmanova S.B., Bədəvi Y.E.  Azərbaycanın neftli torpaqlarından üzvi hissənin çevrilmə dərəcəsinin öyrənilməsi.
Muradov Ə.N.-k.e.n., dos. Müalicə prosesində mikroorqanizmə yoluxmuş naftalan neftinin bioloji aktivliyinin bərpası üçün tətbiq edilən yeni texnoloji üsul.

BİOKİMYANIN MÜASİR PROBLEMLƏRİ
IV bölmə
Abbasov V.M.-akademik, Məmmədov C.Ş.-k.e.n., Nəbiyev F.Ə.-k.e.n., dos., Əliyeva L.İ.-t.e.d., prof., Sultanova C.F. Alkanolamin əsasında bəzi kompleks duzların dənli-paxlalı bitkilərə stimullaşdırıcı kimi təsirinin tədqiqi.
Abbaov V.M.-akademik, Məmmədov C.Ş.-k.t.e.n., Pirəliyev A.G.-k.ü.f.d., Nəbiyev F.Ə.-k.e.n., dos., Əsədova R.Ə.-e.i., Şahtaxtlı Z.İ.-bioloq. Təbii neft turşularının bəzi duzlarının noxud bitkisinin inkişafına stimullaşdırıcı kimi təsirinin tədqiqi.
İsgəndərov Q.B.-ə.e.d., prof., Paşayeva S.A.-ass. Hamar güyənə bitkisinin steroid qlikozidinin kimyəvi quruluşunun öyrənilməsi.
Касумова С.Ю., Алиева В.Г., Бабаева И.Х., Алиева Л.А.  Определение стойкости защитных изоляционных покрытий газопроводов к воздействию микромицетов.