Doktoranturaya qəbul proqramları və sualları

“FƏLSƏFƏ” FƏNNİ ÜZRƏ SUALLAR:

Fəlsəfə, onun predmeti və problemləri

 1. Neopozivitizm (Q.Frege, B.Rassel, L.Vitgenşteyn, C.E.Mur, K.Popper)
 2. Elmi idrakın metodları. Klassik, neoklassik, postneoklassik elmi paradiqmalar
 3. Qədim Çin fəlsəfəsi
 4. XX əsrdə Azərbaycanda fəlsəfənin inkişafı (H.Hüseynov, A.Makovelski, F.Köçərli, İ.Hüseynov, Z.Göyüşov)
 5. Müasir cəmiyyətlərdə insan potensialının inkişafı problemləri
 6. Qədim Hind fəlsəfəsi
 7. Fəlsəfə və sinergetika
 8. İnformasiya cəmiyyətində əxlaqi şüurun aktual məsələləri
 9.  Sührəvərdinin işraqilik fəlsəfəsinin əsas xüsusiyyətləri
 10.  Hissi və rassional idrakın əsas xüsusiyyətləri
 11.  Mədəniyyət və onun növləri
 12.  Zərdüştiliyin fəlsəfi mahiyyəti
 13.  Elmi rasionallıq anlayışı.Rasionallığın tarixi tipləri
 14.  Cəmiyyət və onun altsistemləri
 15.  Qədim Yunan fəlsəfəsinin əsas məktəbləri.Heraklit, Parmeniya, Sokrat, Platon, Aristotel
 16.  Elmi bilik və həqiqət.Fəlsəfədə həqiqət problemi
 17.  Cəmiyyətdə mənəvi – əxlaqi dəyərlərin qorunması
 18.  Bəhmənyarın fəlsəfəsi
 19.  Sistem və sistemlilik prinsipi
 20.  Azərbaycan cəmiyyətinin modernləşməsi problemləri
 21.  Nəsrəddin Tusinin fəlsəfəsi
 22.  Dialektikanın əsas qanunları
 23.  İntellektual resursların idarə olunması və insan kapitalı
 24.  XVII əsr Avropa fəlsəfəsi.(F.Bekon, R.Derkart)
 25.  Fəlsəfədə determinizm anlayışı
 26.  Cəmiyyətin tarixi təkamülü və ictimai islahatlar
 27.  XVIII əsr Avropa fəlsəfəsi.(C.Berkli, D.Yum, Q.Leybints)
 28.  Fəlsəfədə ontologiya, qnoseologiya, aksiologiya və metodologiya
 29. Təkamüldə tərəqqi və tənəzzülün qarşılıqlı əlaqəsi
 30.  İ.Kantın fəlsəfəsi
 31.  Müasir fəlsəfə və elmin qarşılqlı əlaqələri
 32.  Dünya tarixinin vəhdəti və müxtəlifliyi
 33.  Hegelin fəlsəfəsi
 34.  Şüur və gerçəklik. Nəzəri refleksiyanın xüsusiyyətləri
 35.  Qloballaşma və Azərbaycan cəmiyyətinin modelləşməsi
 36.  Feyerbaxın fəlsəfəsi
 37.  Təfəkkür anlayışı, onun tipləri
 38.  Tarixdə şəxşiyyətin rolu
 39.  XIX əsr Azərbaycan fəlsəfəsi.( A.Bakıxanov, M.Axundov)
 40.  Şərq və Qərb rasionalizmi : ümumi və fərqli cəhətləri
 41.  Sosiallaşma prosesi və sosial institutlar
 42.  Eksistensializm (K.Yaspers, S.Kyerkeqor, Y.P.Sartr, M.Haydeqqer, L.Şestov)
 43.  Müasir elmdə sistem yanaşma. Sinergizm prinsipi
 44.  Mədəni qloballaşma və milli identiklik
 45.  Fenemonologiya (M.Şeler, Merlo-Ponti, Qadamer)
 46.  Formal məntiqin əsas prinsipləri. Qeyri-formal və qeyri -səlis məntiq
 47.  Müasir cəmiyyətin humanitar problemləri
 48.  Avropa fəlsəf tarixi (O.Şpenqler, A.Tyonbi və b.)
 49.  Fəlsəfədə təfəkkür  və şüur anlayışları
 50.  Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti qurulmasının siyasi, iqtisadi və sosial aspektləri
 51.  Praqmatizm (C.Pirs, D.Dyüi, B.Cems)
 52.  İnkarı inkar qanunu
 53.  İdeologiya anlayışı ictimai rəy
 54.  Həyat fəlsəfəsi.( A.Berqson, F.Nitşe, V.Diltey)
 55.  Müasir dövrün qlobal problemləri
 56.  Milli ideologiya və azərbaycançılıq
 57.  Marksizm fəlsəfəsi və neomarksizm
 58.  Fəlsəfədə zaman və məkan anlayışları.Tarixi və sosial zaman
 59.  Yeniləşmə və islahat
 60.  Yeni hegelyançılıq ( B.Kroce və b)
 61.  Fəlsəfədə varlıq, substansiya və materiya anlayışları
 62.  Müasir fəlsəfi idrakın sksioloji aspektləri
 63.  M.F.Axundovun sosial-siyasi və etik idealları
 64.  Elmin müasir cəmiyyətdə rolu. Bilik menecmenti
 65.  Qloballaşma: mövcud yanaşmalar
 66.  Kant fəlsəfəsində mənəviyyət qanunu azadlığın şərti və əsası kimi
 67.  Kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrinin dialektikası
 68.  Cəmiyyətdə demokratik konsoldasiya problemi
 69.  Tənqidi fəlsəfə. Franfurt məktəbi
 70.  Məzmun və forma kateqoriyaları
 71.  Milli elitanın cəmiyyətin inkişafında rolu
 72.  Hegelin “Hüquq fəlsəfəsi” əsərində “vətəndaş cəmiyyəti” anlayışı
 73.  İctimai şüurun mərhələləri və formaları
 74.  Təbiətdə və cəmiyyətdə harmoniya problemi
 75.  Fəlsəfə tarixində materializm və idealizm
 76.  Hissə və tam , element və sistem
 77.  Azərbaycanda milli dövlət quruculuğu və milli maraqlar
 78.  Qədim Şərq fəlsəfəsində insan problemi
 79.  İctimai şüurun formaları
 80.  Açıq cəmiyyət anlayışı (K.Popper, A.Berson)
 81.  Postindustrial cəmiyyətə informasiyanın rolu
 82.  Dövlət anlayışı.Hüquqi dövlət
 83.  Fəlsəfədə qanun anlayışı . Təbiət və cəmiyyət qanunlarının oxşar və fərqli cəhətləri
 84.  Elmi proqnozlaşdırma anlayışı
 85.  İnnovasiya anlayışı və onun müasir cəmiyyətdə rolu
 86.  M.F.Axundovun estetikasında realizm və xəlqilik
 87.  Zərurət və təsadüfün dialektikası
 88.  Müasir cəmiyyətlərdə sosial idarəetmənin xüsusiyyətləri
 89.  Yeni hegelyançılıq ( B.Kroce və b)
 90.  İdrakın fəlsəfi anlayışı
 91.  Müasir cəmiyyətlərdə demoqrafiya problemi

Ədəbiyyat siyahısı

1.R.Mehdiyev. Fəlsəfə. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2010

2.F.Ramazanov (red.) Fəlsəfə dərslik. Bakı, 2000 (II nəşr)

3.H.İmanov. Fəlsəfənin əsasları. Dərslik. Bakı, 2007

4.Z.Hacıyev. Fəlsəfə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, 2007

5.Y.Rüstəmov. Fəlsəfənin əsasları. Dərslik. Bakı, 2004

6.B.Abışov. Fəlsəfə. Dərslik. Bakı, 2001

7.Z.Bağırov. Fəlsəfə (sxemlərdə). Bakı, 2009

8.M.Zeynalov. Fəlsəfə tarixi. Dərslik. Bakı, 2000

9.M.Fərhadoğlu. Fəlsəfənin əsasları. Bakı, 1996

10.V.Paşayev. Fəlsəfə. Bakı, 1990

11. Z.Məmmədov. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. Bakı, 1996

12. A.Şükürov, G.Abdullazadə. Azərbaycan fəlsəfəsi (qədim dövr). Bakı, 1993

13. A.Şükürov. Hamı üçün fəlsəfə. Bakı, 2010

14. Ə.Tağıyevvə b. Orta əsrlərin fəlsəfi vəsosial-siyasi fikri.(Qərbi Avropa və Azərbaycan). Bakı, 1990

15. Ə.Tağıyevvə b. Platon və Aristotel. Bakı, 1997

16. Ə.Tağıyev, D.İsmayılov. Con Lokk. Bakı, 2009

17. A.Şükürov. Müstəqil dövrün fəlsəfəsi və filosofları. Bakı, 2007

18. M.Rzayev. Fəlsəfə tarixi. Bakı, 2011

19. Ə.Nicat. Dünya filosofları.Bakı, 1996

20. Ə.Abasov, Ə.Abbasov (red.). Müasir fəlsəfə və Azərbaycan.Bakı, 2011

21. A.Şükürov. Şərq fəlsəfəsi və filosofları.Bakı, 2005

22. F.İsmayılov. Müasir Qərb fəlsəfəsi.Bakı, 1991

23. İ.Rüstəmov. Fəlsəfi ensiklopedik lüğət.Bakı, 1997

24. A.Əhədov. Qədim dünya fəlsəfəsi.Bakı, 1997

25. S.Xəlilov. İslam dünyasında milli fəlsəfi fikir və onun tarixi məsələləri.Bakı, 2008

26 S.Xəlilov.Fəlsəfə: tarix və müasirlik. Bakı, 2006

27. N.Mehdi. Fəlsəfədən diddiklərim.Bakı, 2010

28. N.Mehdi. Fəlsəfə tarixində fəlsəfə.Bakı, 2005

29. M.Həsənov. İslam fəlsəfəsinə, tarixinə və məntiqinə dair ensiklopedik məlumatlar kitabı.Bakı, 2007

30. Ə.Tağıyev, İ.Məmmədov. Hökmdarlardan filosoflaradək.Bakı, 2002

31. Ə.Tağıyev. Fəlsəfədən siyasətə.Bakı, 2001

32. A.Şükürov. Sosial fəlsəfə və sosial gerçəklik.Bakı, 2008

33. H.Əlizadə. İnsan fəlsəfəsi.Bakı, 2003

34. Ə.İbrahimov. Azərbaycan ictimai-siyasi fikrində ədalətli hökmdar problemi.Bakı, 2010

35. M.Rzayev. Keçid dövrü və şəxsiyyət.Bakı, 2007

36. Ə.Tağıyev. Qloballaşma və millilik fəlsəfi-siyasi reallıqlar kompleksində. Bakı, 2010

37. Ə.Tağıyev. Siyasətdən müntəxəbat. Bakı, 2011

38. A.Şükürov. Fəlsəfə və qloballaşma. Bakı, 2002

39. A.Şükürov. Azərbaycan mifologiyası.Bakı, 2009

40. Y.Rüstəmov. Sivilizasiyaların qarşılıqlı münasibəti. Bakı, 2007

41. Q.Əliyev. Təbiətin fəlsəfəsi. Bakı, 2010

42. A.Məmmədova. Nəsrəddin Tusinin dünyagörüşü.Bakı, 2000

43. A.Mustafayev. Fəlsəfədə ziddiyyətlər və münaqişələr problemi.Bakı, 2000

44. Ə.Tağıyev. Siyasət dərsləri.Bakı, 2007

45. Ə.Tağıyev. Milli ideya və milli ideologiya. Bakı, 2000

46. R.Aslanova. İslam və mədəniyyət.Bakı, 2002

47. R.Aslanova. Qloballaşma və mədəni müxtəliflik.Bakı, 2004

48. Ə.Tağıyev. Fəlsəfə. Dərsvəsaiti. Bakı, 2012

49. А. Şükürov. Fəlsəfə və zaman. Bakı, 1998

50. Ə.Tağıyev. Fəlsəfə. Dərsvəsaiti. Bakı, 2012

51. Ə.Tağıyev. Milli kimlik fəlsəfəsi. Bakı, 2013

Sosial fənlər kafedrasında tərtib olunmuşdur.

“Qeyri-üzvi kimya ” ixtisasından proqram sualları:

 1. Atom molekul nəzəriyyəsi.
 2. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu.Tərkibin sabitlik qanunu.
 3. Ekvivalent . Ekvivalentlər  qanunu..Avoqadro qanunu. Sadə nisbətlər və həcm nisbətlər qanunu.
 4. Atomun quruluşu haqqında ümumi məlumat. Rezerfordun atom planetar modeli.
 5. Dövri qanun və elementlərin dövri sistemi
 6. Atom və ion radiuslar. İonlaşma enerjisi, elektrona hərislik və elektromənfilik.
 7. Kimyəvi rabitə. Rabitənin enerjisi. Rabitənin uzunluğu. Valent bucağı.
 8. İon rabitəsi.
 9. Kovalent rabitə.
 10. Lokal və delokal rabitələr.
 11. Hidrogen rabitəsi.
 12. Koordinativ rabitə.
 13. Metal rabitəsi.
 14. Valentlik. 
 15. Molekulyar orbitallar metodu (MOM)
 16. Kimyəvi reaksiyanın sürəti və ona təsir edən amillər.
 17. Məhlullar. Məhlulların qatılığı və onun ifadə üsulları.
 18. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
 19. Elektrokimyəvi proseslər. Elektrod potensialı, qalvanik elementlər, standart elektrod potensialı. Elektroliz.
 20. Hidrogen , alınması və xassələri.
 21. VII A qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. Flüor. Flüorun birləşmələri.
 22. Xlor, alınması, xassələri . Xlorun birləşmələri.
 23. Brom yarımqrup elementləri  haqqında ümumi məlumat. Brom yarımqrup elementlərinin birləşmələri.
 24. VI A qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. Oksigen
 25. Ozon .  Alınması, xassələri.
 26.  Kükürd, alınması və xassələri.
 27. Kükürdün hidrogenli və oksigenli  birləşmələri.
 28. Selen yarımqrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. Alınması və xassələri.
 29. Selen yarımqrup elementlərinin birləşmələri.
 30. V A qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. Azot haqqında ümumi. məlumat.
 31.  Azotun hidrogenli və  okigenli birləşmələri .Nitrat turşusu və nitratlar
 32. Fosfor haqqında ümumi məlumat. Fosforun alınması. Fosforun fiziki və kimyəvi xassələri.
 33. Fosforun hidrogenli və oksigenli birləşmələri.
 34. IV A qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası.Karbon, təbii ehtiyatı. Karbonun fiziki xassələri. Karbonun allotropik şəkildəyişməsi.
 35. Karbonun birləşmələri
 36. Silisium haqqında ümumi məlumat.Silisiumun təbiətdə yayılması və alınması, xassələri
 37. Slisiumun hidrogenli və oks azotla birləşmələri
 38.  Bor. Borun hidrogenli, oksgenli və azotla birləşmələri.
 39. VIII A qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası, alınması və xassələri.
 40. VIII A qrup elementlərinin birləşmələri XeF2, XeF4 , XeF6
 41. IA qrup elementləri haqqında ümumi məlumat . Təbiətdə yayılmaları.
 42. Litium və qələvi metalların alınma üsulları. IA qrup elementlərinin xassələri.
 43. IA qrup elementlərinin birləşmələri, Litium və qələvi metalların hidroksidləri.
 44. Qələvi metalların halogenlərlə birləşmələri.
 45. IB qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası, təbii ehtiyatları və tətbiqi, alınma üsulları , xassələri.
 46. Misin (+1) və (+2) , Gümüşun (+1) oksidləşmə dərəcəli birləşmələri
 47. IB qrup elementlərinin kompleks birləşmələri
 48. IIA qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası. Berillium, alınması, xassələri.
 49. Berilliumun birləşmələri. Berilliumun sulfidli və halogenidli birləşmələri. Berilliumun oksigenli turşuları.
 50. Maqnezium haqqında ümumi məlumat, alınması, xassələri.
 51. Maqneziumun birləşmələri. Maqnezim duzları.
 52. Kalsium yarımqrupu elementlərini haqqında ümumi məlumat.Təbiətdə yayılması, xassələri, tətbiqi.
 53. Kalsium yarımqrup elementlərinin birləşmələri.
 54. IIB qrup elementləri haqqında ümumi məlumat.
 55. IIB qrup elementlərinin alınma üsulları, tətbiqi,fiziki və kimyəvi xassələri.
 56. IIB qrup elementlərinin xarakteristik birləşmələri.
 57. IIB qrup elementlərinin kompleks birləşmələri.
 58. Civə (I) birləşmələri.
 59. IIIA qrup elementi, alüminium, təbii birləşmələri, alınma üsulları,  fiziki və kimyəvi xassələri.
 60. Alüminiumun oksigenli birləşmələri – Al2O3,Alüminium hidroksid – Al(OH)3
 61.  Alüminiumun halogenli, hidrogenli, xalkogenidlərlə, karbon və azotla birləşmələri.
 62. Qallium yarımqrupu elementləri haqqında ümumi məlumat, təbii birləşmələri, alınma üsulları,fiziki və kimyəvi xassələri.
 63. Qallium yarımqrupu elementlərinin oksid və hidroksidləri,  halogenidləri və hidridləri.
 64.  Qallium və indiumun (+1) oksidləşmə dərəcəli birləşmələri.
 65. Skandium yarımqrupu elementlərinin ümumi xarakteristikası.
 66.  Skandium yarımqrupu elementlərinin təbiətdə yayılması, alınması və tətbiqi.
 67. Germanium yarımqrup elementləri haqqında ümumi məlumat. təbiətdə yayılması və tətbiqi,  alınması , fiziki və kimyəvi xassələri.
 68. Germanium yarımqrup elementlərinin oksigenli və  hidrogenli birləşmələri.
 69. IVB qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası,təbii birləşmələri və alınması, tətbiqi, fiziki və kimyəvi xassələri.
 70. IVB qrup elementlərinin oksidləri , hidroksidləri.
 71. IVB qrup elementlərinin halogenidləri, hidridləri, nitridləri və karbidləri
 72. IVB qrup elementlərinin kompleks birləşmələri.
 73. Arsen yarımqrup elementlərinin ümumi xaakteristikası. Arsen yarımqrup elementlərinin təbii birləşmələri və alınması, fiziki və kimyəvi xassələri.
 74. Arsen yarımqrup elementlərinin hidrogenli birləşmələri.
 75. Arsen yarımqrup elementlərinin +3oksidləşmə dərəcəli birləşmələri.
 76. Arsen yarımqrup elementlərinin +5oksidləşmə dərəcəli birləşmələri
 77. VB qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası.
 78. VB qrup elementlərinin təbii birləşmələri,  alınması, tətbiqi və xassələri.
 79. VB qrup elementlərinin oksidləri.
 80. VB qrup elementlərinin  birləşmələri.
 81. VB qrup elementlərinin kompleks birləşmələri.
 82. VIB qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası.
 83. VIB qrup elementlərinin təbii birləşmələri, alınması, fiziki və kimyəvi xassələri və tətbiqi.
 84. VI B qrup elementlərinin kompleks birləşmələri, karbonilli birləşmələri.
 85. VI B qrup elementlərinin oksidləri.
 86. Xrom, molibden və volframın (+6) oksidləşmə dərəcəli birləşmələri.
 87. VI B qrup elementlərinin xarakterik birləşmələri.
 88. VII B qrup elementlərinin xarakterik birləşmələri.
 89. Manqan yarımqrup elementlərinin (+7) və  (+6) oksidləşmə dərəcəli birləşmələri.
 90. VII B qrup elementlərinin oksidləri.
 91. VII B qrup elementlərinin təbiətdə yayılması və alınması, tətbiqi, metallokimyası, fiziki və kimyəvi xassələri.
 92. VII B qrup elementlərinin kompleks birləşmələri, karbonilli birləşmələri.
 93. VII B qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası.
 94. Dəmir fəsiləsi elementlərinin təbiətdə dövranı, alınma üsulları, tətbiqi, xassələri.
 95. Kobaltın xarakter birləşmələri, Co(OH)2 –in xassələri. Nikelin xarakterik birləşmələri.
 96. Dəmirin xarakter birləşmələri, oksidləri.
 97. VIII B qrup elementlərinin ümumi xarakteristikası.
 98. Platin  fəsiləsi elementlərinin ümumi xarakteristikası. 
 99. Platin fəsiləsi elementlərinin xarakterik birləşmələri.                                                  

Kimya kafedrasında tərtib olunmuşdur.

“Azərbaycan dili” ixtisasından proqram sualları:

 1. Azərbaycan dilinin fonetik quruluşu
 2. Saitlər sistemi
 3. Saitlərin təkamülü
 4. Saitlərin prosodik xüsusiyyətləri
 5. Saitlərin keçid prinsipləri
 6. Saitlərin fizioloji-akustik xüsusiyyətləri
 7. Saitlərin ardıcıllıq norması
 8. Sait ardıcıllığında norma və ziddiyyət
 9. İlkin uzanma
 10.  Fonetik qanunauyğunluqların törəmə səbəbləri
 11.  Saitlərin strukturu və sistemi
 12.  Saitlərin fonomorfologiyası
 13.  Samitlər sistemi
 14.  Samitlərin təkamülü
 15.  Samitlərin oppozisiyası və dixotomiyası
 16.  Samitlərin keçid prinsipləri
 17.  Üfüqi keçidlər, şaquli keçidlər, sərbəst keçidlər
 18.  Samitlərin fonomorfologiyası
 19.  Söz tərkibində sait-samit ardıcıllığı
 20.  Fonetik söz yaradıcılığı
 21.  Leksikologiyanın predmeti
 22.  Leksikologiyanın növləri
 23.  Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi
 24. Milli mənşəli sözlər
 25.  Alınma sözlər
 26.  İşləkliyinə görə söz qruplarının təsnifi
 27.  Ümumişlək sözlər
 28.  İşləkliyi məhdud olan sözlər
 29.  Hibrid sözlər və onların yaranma səbəbləri
 30.  Söz köklərinin ilkin fonetik quruluşu
 31.  Sabit kök sözlər
 32.  Qeyri-sabit kök sözlər
 33.  Leksik yolla söz yaradıcılığı
 34.  Azərbaycan dilində leksikoqrafik ənənələr
 35.  Azərbaycan dilində lüğətçilik tarixi
 36.  Mahmud Kaşğarlının «Divani-lüğət-it türk» əsəri ensiklopedik lüğət kimi
 37.  Lüğətlərin növləri
 38.  Orfoqrafiya və orfoepiya lüğətləri
 39.  İkidilli və çoxdilli lüğətlər
 40. Tezarus və əksinə lüğətlər
 41.  Sinonim, omonim, antonim lüğətləri
 42.  Terminoloji lüğətlər
 43.  İzahlı və müqayisəli lüğətlər
 44.  Azərbaycan dili nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri
 45.  Əsas və köməkçi nitq hissələri
 46.  Xüsusi nitq hissələri
 47. Morfologiyanın dilçiliyin başqa şöbələri ilə əlaqəsi
 48.  Qrammatik kateqoriyalar
 49.  Qrammatikliyin ifadə üsulları
 50.  Kök, şəkilçi və əsas problemi
 51.  Köklərdə sabitlik və dəyişmə prosesləri
 52.  Qrammatik və leksik şəkilçilərin ardıcıllığı
 53.  Azərbaycan dilində morfoloji üsulla sözyaradıcılığı
 54.  Azərbaycan dilinin sintaktik quruluşu
 55.  Sintaktik əlaqələrdə aqlütinasiya və analitizm
 56.  Sintaksisin başqa dil sahələri ilə əlaqəsi
 57.  Sintaksisin növləri. Sintaktik bütöv
 58.  Sadə cümlə
 59. Təktərkibli və cüttərkibli cümlələr
 60.  Müxtəsər və geniş cümlələr
 61.  Azərbaycan dili sintaksisinin tədqiqi tarixi
 62.  Cümlə üzvləri. Baş və ikinci dərəcəli üzvlər
 63.  Cümlə üzvlərinin sırası
 64.  Cümlə üzvlərinin qrammatik və semantik üzvləşməsi
 65.  Mürəkkəb cümlələr
 66.  Tabesiz mürəkkəb cümlələr və onlarda məna əlaqələri
 67.  Tabeli mürəkkəb cümlələr və onların növləri
 68.  Tabeli mürəkkəb cümlələrdə baş və budaq cümlələrin yeri
 69.  Budaq cümlələrin sadələşməsi üsulları
 70.  Qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlələr
 71.  Cümlə üzvlərinə daxil olmayan sintaktik konstruksiyalar
 72.  Sintaktik yolla söz yaradıcılığı
 73.  Azərbaycan dili dialektlərinin yaranma mənbələri
 74.  Dialektologiya və areal dilçilik
 75.  Dialektologiya və dalğalar nəzəriyyəsi
 76.  Müasir (sinxron) və tarixi (diaxron) dialektologiya
 77.  Azərbaycan dialektlərinin təsnifi prinsipləri
 78.  Keçid (orta) qrupu dialekt və şivələri
 79.  Dialektlərin sıradan çıxmasına təsir edən amillər
 80.  Müqayisəli tədqiqatlarda dialekt faktlarının rolu
 81.  «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında dialektizm ünsürləri
 82.  Dialektologiya və söz yaradıcılığı məsələləri
 83.  Nitq mədəniyyətinin formalaşma prinsipləri
 84.  Nitq mədəniyyətinin obyekti və predmeti
 85.  Nitq mədəniyyətində nitq aktları problemi
 86.  Nitq mədəniyyətinin normaları. Sabit və sərbəst normalar
 87.  Nitq mədəniyyətinin üslubları
 88.  Üslubi kateqoriyalar
 89.  Üslubiyyatın növləri (fonetik, leksik, morfoloji, sintaktik üslubiyyat)
 90.  Üslubi fiqurlar
 91.  Üslubi poetiklik və obrazlaşdırma
 92.  Semantikada söz və məna anlayışı
 93.  Sözlərdə məna genişlənməsi, daralması və dəyişməsi
 94.  Məcazi və nominativ mənalar
 95.  Sözlərdə mənaların funksional dəyişməsi
 96.  Sözlərin semantik qrupları (omonim, sinonim, antonim, enantiosemik sözlər)
 97.  Tabu və paronimlər
 98.  Semasiologiyada lakunarlıq. «Kitabi-Dədə Qorqud»da lakunar sözlər
 99.  Onomastika və onun tərkibi
 100.  Əsas onomastik vahidlər və onların bədii təsvirdə obrazlılıq xüsusiyyətləri
 101. Frazeologiya və onun mental xüsusiyyətləri. Frazeologizmlərdə semantik qruplar
 102. Frazeologizm, idiom, ibarə, atalar sözləri, aforizmlər.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan dilində

 1. Abdullayev A.A. Nitq mədəniyyəti və natiqlik sənəti. Bakı, Maarif, 1968, 250 s.
 2. Abdullayev Ə. Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr. Bakı, Maarif, 1974, 416 s.
 3. Abdullayev Ə.Z., Seyidov Y.M., Həsənov A. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis, IV hissə, Bakı, Şərq-Qərb, 2007, 476 s.
 4. Abdullayev N. Nitq mədəniyyətinin əsasları. ADPU nəşr., 2013, 274 s.
 5. Axundov A. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, Maarif, 1984, 392 s.
 6. Bayramov H. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları. Bakı, Maarif, 1978, 174 s.
 7. Babayev A. Azərbaycan dili. Bakı, 2000.
 8. Bayramov İ. Azərbaycan dili şivələrinin fonetikası. Bakı, 2016.
 9. Budaqova Z. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində sadə cümlə. Bakı, Azərb. EA nəşr., 1963, 222 s.
 10. Cəfərov Ç. Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1960, 203 s.
 11. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili. (Leksika). Şərq-Qərb, 2007, 192 s.
 12. Cəlilov F. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, Maarif, 1989, 286 s.
 13.  Dəmirçizadə Ə. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, Azərtədrisnəşr, 1962, 270 s.
 14.  Dəmirçizadə Ə. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının dili. Bakı, «Elm», 1999, 368 s.
 15.  Dəmirçizadə Ə. Müasir Azərbaycan dili. I hissə, Bakı, «Şərq-Qərb», 2007.
 16.  Əfəndiyeva T. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bakı, «Elm», 1980.
 17. Hacıyev T.İ. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. II cildlər. B., 2012
 18.  Həsənov H. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Bakı, «Maarif», 1987, 308 s.
 19.  Həsənov H. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları. Bakı, BDU nəşr., 1999.
 20.  Həsənov H. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1974, 94 s.
 21.  Həsənov H. Azərbaycan dilinin frazeologiyası. Bakı, «Yeni kitab mətbəəsi», 1978, 61 s.
 22.  Həsənov H. Azərbaycan lüğətçiliyinin nəzəri əsasları. Bakı, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1999, 336 s.
 23. Həsənov H. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Bakı, 2001.
 24.  Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dili morfologiya. Bakı, «Maarif», 1983.
 25. Hacıyev T.İ. AƏDT. I, II h., Bakı, 2012.
 26. Xəlilov B. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı, Nurlan, 2008, 442 s.
 27.  Xəlilov B. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası. I h., Bakı, «Nurlan», 2007, 280 s.
 28.  Xəlilov B. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası. II h., Bakı, «Nurlan», 2007, 354 s.
 29. Xudiyev N. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. Bakı, 1995.
 30. Kazımov Q. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya. Bakı, 2010.
 31.  Kazımov Q. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, 2010.
 32. Qurbanov A. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. I cild., Bakı, AMEA, 2010, 280 s.
 33.  Qurbanov A. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. II cild, Bakı, AMEA, 2019, 432 s.
 34. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild. Bakı, 2019.
 35.  Quliyev T.Z. Azərbaycan ədəbi dilində terminoloji yeniləşmə. Bakı, 2005. 18,0 ç.v.
 36.  Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı, Azərtədrisnəşr., 1962, 273 s.
 37.  Müasir Azərbaycan dili. I c., Bakı, «Elm», 1978, 368s.
 38.  Müasir Azərbaycan dili. II c., Bakı, «Elm», 1980, 510 s.
 39. Nağdalıyev A. Müasir Azərbaycan dili. (Morfologiya). Gəncə, «Əsgəroğlu», 2016, 450 s.
 40.  Seyidov Y.M. Azərbaycan dilinin qrammatikası. Bakı, Bakı Universiteti nəşr., 2000, 374 s.
 41. Sadıqova S. Azərbaycan dili terminologiyası. Bakı, 2011. 23,75 ç.v.
 42.  Şirəliyev M.Ş. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, Şərq-Qərb, 2008, 423 s.
 43.  Verdiyeva Z., Ağayeva F., Adilov M. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. Bakı, Maarif, 1979, 306 s.
 44.  Yusifov M., Adilov R. Azərbaycan dili. Gəncə, Azərb.EA mətbəəsi, 1996, 136 s.
 45.  Yusifov M. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, «Mütərcim», 1998, 214 s.
 46.  Yusifov M. Azərbaycan dili fonetikasının əsasları. Bakı, «Elm və təhsil», 2013, 320 s.

Azərbaycan dili kafedrasında tərtib olunmuşdur.

“Dil nəzəriyyəsi” ixtisasından proqram sualları:

1.       Dünya dillərinin genealogiyası.

2.       İlkin informasiya mərhələsində monosillabların formalaşması.

3.       Monosillablarda qrammatik mənaların ifadəsi.

4.       Monosillablarda derivativ funksiyalılıq.

5.       Monosillablarda struktur dəyişmələr.

6.       Köksözlü dillərdə qrammatik və derivativ funksionallıq.

7.       Analitik-flektiv dillərdə qrammatik və derivativ funksionallıq.

8.       Aqlütinativ dillərdə qrammatik və derivativ funksionallıq.

9.       Sintetik dillərdə qrammatik və derivativ funksionallıq.

10.     Polisintetik dillərdə qrammatik və derivativ funksionallıq.

11.     Dilin struktur tərkibi anlayışı.

12.     Dil strukturunun daxili elementləri.

13.     Dilin strukturu və sistemi.

14.     Dil qapalı spiralvari sistem kimi.

15.     Fonetik elementlərin struktur tərkibi.

16.     Fonetik elementlərin sistemi.

17.     Dil elementlərinin sistemində ardıcıllıq və bağlılıq əlaqələri.

18.     Leksik vahidlərin strukturu və sistemi.

19.     Morfoloji vahidlərin strukturu və sistemi.

20.     Morfoloji elementlərin strukturu və sistemi.

21.     Dilin əsas funksiyası.

22.     Dil işarələr (simvollar) sistemi kimi.

23.     Dil elementlərinin paradiqmatikası.

24.     Paradiqmatikanın struktur elementləri.

25.     Dil elementlərinin sintaqmatikası.

26.     Paradiqmatika və sintaqmatikada struktur-sistem vəhdəti.

27.     Fonetik vahidlərin paradiqmatikası və sintaqmatikası.

28.     Leksik vahidlərin paradiqmatikası və sintaqmatikası.

29.     Morfoloji vahidlərin paradiqmatikası və sintaqmatikası.

30.     Sintaktik vahidlərin paradiqmatikası və sintaqmatikası.

31.     Paradiqmatik və sintaqmatik elementlərin müəyyənləşdirilməsinin əhəmiyyəti.

32.     Dilin səviyyələri.

33.     Dilin xüsusi ifadə vasitəsi olan tərkib hissələri.

34.     Fonetik səviyyə.

35.     Leksik səviyyə.

36.     Morfoloji səviyyə.

37.     Sintaktik səviyyə.

38.     Dil səviyyələrində ardıcıllıq, bağlılıq və vəhdət.

39.     Dilin xüsusi ifadə vasitələri olmayan tərkib hissələri.

40.     Dilin daxili şöbələri.

41.     Dilin üslubiyyat şöbəsi.

42.     Dilin frazeologiya şöbəsi.

43.     Dilin semasiologiya şöbəsi.

44.     Dilin derivatologiya (söz yaradıcılığı) sahəsi.

45.     Dilin onomastika sahəsi.

46.     Dilin nitq mədəniyyəti sahəsi.

47.     Dilin etimologiya sahəsi.

48.     Dilin etnoqrafiya sahəsi.

49.     Dilçiliyin əsas istiqamətləri.

50.     Koqnitiv dilçilik.

51.     Mətn dilçiliyi.

52.     Kompüter dilçiliyi.

53.     Diskurs dilçiliyi.

54.     Sosiolinqvistika.

55.     Generativ dilçilik.

56.     Generativ dilçiliyin yaranmasında Noam Xomskinin xidmətləri.

57.     Praqmalinqvistika.

58.     Psixolinqvistika.

59.     Etnolinqvistika.

60.     Etnolinqvistikada dil, mədəniyyət və mentallıq problemləri.

61.     Dilin yaranması barədə nəzəriyyət və fərziyyələr.

62.     Teoloji nəzəriyyə.

63.     Təbiət nəzəriyyəsi.

64.     Cəmiyyət nəzəriyyəsi.

65.     Nidalar nəzəriyyəsi.

66.     Səs təqlidi nəzəriyyəsi.

67.     Əmək nəzəriyyəsi.

68.     Marksizm nəzəriyyəsi.

69.     Dildə məskunluq nəzəriyyələri.

70.     Dalğalar nəzəriyyəsi (İ.Şimtdt).

71.     Günəş dil nəzəriyyəsi.

72.     Protodil nəzəriyyələri.

73.     Uludil nəzəriyyəsi.

74.     Nostratik nəzəriyyə.

75.     Qlottoxronologiya nəzəriyyəsi.

76.     Dil elementlərində qrammatiklik və derivativlik.

77.     Qrammatik elementlərin derivativ funksiyası.

78.     Analitik-flektiv dillərdə qrammatiklik və derivativlik.

79.     Aqlütinativ dillərdə qrammatiklik və derivativlik.

80.     Dillərin daxili quruluşunda fleksiya və fuziya.

81.     Daxili və xarici fleksiya.

82.     Azərbaycan dilində flektivlik və fuziya hadisələri.

83.     Dilçiliyin metodologiyası.

84.     Dilçiliyin metodları.

85.     Təsviri metod.

86.     Müqayisəli-tarixi metod.

87.     Tarixi metod.

88.     Qarşılaşdırma metodu.

89.     Struktur metod.

90.     Üslubi metod.

91.     Riyazi (kəmiyyət) metod.

92.     Dil vahidlərinin ardıcıl üzvlənməsi.

93.     Dil vahidlərinin aktual üzvlənməsi.

94.     Fonetik, leksik, morfoloji və sintaktik vahidlərin üzvlənməsi.

95.     Sintaktik vahidlərin nominativ nominativ və aktual üzvlənməsi.

96.     Norma nitq mədəniyyətinin predmeti kimi.

97.     Dil normalarının baş verməsində nitq aktlarının rolu.

98.     İxtiyari və icbari nitq aktları.

99.     Sabit və sərbəst normalar.

100.   Şifahi, yazılı, danışıq (məişət) və areal dil normaları.

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan dilində

1.   Axundov A. Ümumi dilçilik. Bakı, Şərq-Qərb, 2006, 280 s.

2.   Babayev A. Dilçiliyə giriş. Bakı, 2004.

3.   Hacıyeva A. Aqlütinativ dillərdə daxili fleksiya və fuziya. Bakı, Nurlan, 2007, 327 s.

4.   Rəcəbli Ə. Azərbaycan dilçiliyi. Bakı, Nurlan, 2007, 416 s.

5.   Rəcəbli Ə. Dilçilik tarixi. Bakı, Nurlan, 2006, 616 s.

6.   Rəcəbli Ə. Nəzəri dilçilik. Bakı, Nurlan, 2003, 515 s.

7.   Rəcəbli Ə. Struktur dilçilik. Bakı, Nurlan, 2009, 187 s.

8.   Rəcəbli Ə. Dilçiliyə giriş kursundan mühazirə mətnləri. Bakı, Nurlan, 2008, 208 s.

9.   Veysəlli F. Dilçiliyin əsasları. Bakı, Mütərcim, 2013, 420 s.

10. Veysəlli F. Struktur dilçiliyin əsasları. Bakı, Təhsil, 2005, 342 s.

11. Veysəlli F. Dil. Bakı, Təhsil, 2007, 291 s.

12. Veysəlli F.Y. Dilçiliyin əsasları. Bakı, 2013.

13. Yusifov M. Linqvistik tipologiya. Bakı, Elm və təhsil, 2017, 184 s.

Rus dilində

14. Маслов Ю.С. Введение в языкознания. Москва, Высшая школа, 1987, 272 с.

15. Реформатский А.А. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматическое строение слова. – Морфологическая типология и проблема класси-фикации языков. Москва-Ленинград, 1965, с. 69-91.

16. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. Москва, Просвещение, 1975, 271 с.

Azərbaycan dili kafedrasında tərtib olunmuşdur.

“Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik” ixtisasından proqram sualları:

 1. Müqayisəli-tarixi metodun yaranması
 2. Müqayisəli-tarixi metodun əhəmiyyəti
 3. Müqayisəli-tarixi metodun tətbiqi
 4. Dilçilik cərəyanlarının yaranması
 5. Fəlsəfi dilçilik məktəbinin yaranması
 6. Vilhelm fon Humboldtun dilçilik görüşləri
 7. Fəlsəfi dilçilik məktəbinin ardıcılları
 8. Naturalizm dilçilik cərəyanı
 9. Psixoloji dilçilik məktəbi
 10.  Gənc qrammatiklər dilçilik məktəbi
 11.  Moskva və Kazan dilçilik məktəbləri
 12.  Komparativistika haqqında anlayış
 13.  Neolinqvistika dilçilik məktəbi
 14.  Sosioloji dilçilik məktəbi
 15.  Ferdiniand de Sössürün dilçilik görüşləri
 16.  Strukturalizm dilçilik məktəbi
 17.  Riyazi dilçilik məktəbi
 18.  Dillərin yaranması ilə əlaqədar ilkin nəzəriyyələr
 19.  Müqayisəli-tarixi metoddan sonra yaranan nəzəriy-yələr
 20.  Uludil və postratik nəzəriyyə
 21.  Marksizm nəzəriyyəsinin əsası
 22.  Dilçilik nəzəriyyələrinin pozitiv cəhətləri
 23.  Dilçilik nəzəriyyələrinin neqativ cəhətləri
 24.  Dünya dillərinin genealoji təsnifi
 25.  Areal dilçilik
 26.  Hind-Avropa dilləri ailəsi
 27.  Türk dilləri ailəsi
 28.  Roman dilləri
 29.  German dilləri
 30.  Slavyan dilləri
 31.  Dünyanın dil mənzərəsini təsvir edən dilçilik sahəsi
 32.  Dünya dillərinin tipologiyası
 33.  Vilhelm fon Humboldt və Noam Xomskinin ideyaları arasında tipoloji əlaqə
 34.  Köksözlü dillər
 35.  Köksözlü dillərdə tonallıq
 36.  Analitik-flektiv dillər
 37.  Dillərin tipoloji quruluşunda analitiklik
 38.  Fleksiya və onun növləri
 39.  Analitiklik və flektivliyin universal xarakteri
 40.  Dillərarası sinonimliyin törəməsi
 41.  Sinonimlik dilin söz tərkibini zənginləşdirən mənbə kimi
 42.  Polisintetik dillər
 43.  Sintetik dillər
 44.  Aqlütinativ dillərdə analitiklik
 45.  Aqlütinativ dillərdə flektivlik
 46.  Genetik söz kökləri
 47.  Monosillabik köklər
 48.  Kök sözlərin prosodik xüsusiyyətləri
 49.  Kök sözün formalaşmasında saitin təşkiledici rolu
 50.  Müxtəlifsistemli dillərdə genetik söz kökləri
 51.  Söz köklərində fuzual elementlər
 52.  Fleksiyada fuzuallığın rolu
 53.  Daxili və xarici fleksiya
 54.  Qohum dillərin əlamətləri
 55.  Qohum olmayan dillərin əlamətləri
 56.  Aqlütinativ dillərdə şəkilçilərin ardıcıllığı
 57.  Analitik-flektiv dillərdə suffikslərin işlənməsi
 58.  Oxşar köklərin müəyyən edilməsi üsulları
 59.  Aqlütinativ dillərdə infikslər
 60.  Aqlütinativ dillərdə interfikslər
 61.  Analitik-flektiv dillərdə infikslər
 62.  Analitik-flektiv dillərdə interfikslər
 63.  Fleksiya və fuziya
 64.  Dillərarası kök söz müştərəkliyi
 65.  Müxtəlifsistemli dillərdə kök homogenliyinin səbəbləri
 66.  Dillərarası paralel müştərəklik
 67.  Türk dillərində paralel müştərəklik
 68.  Motivasiya müştərəkliyi
 69.  Uludil nəzəriyyəsinin tərəfdarları
 70.  Nikolay Marrın dilçilik görüşləri
 71.  Nost ratik nəzəriyyənin yaranması
 72.  Dilin və insanın yaranması barədə teoloji fərziyyə
 73.  Dilin yaranmasında insan və ətraf mühit münasibətləri
 74.  Dilin yaranmasında təfəkkürün rolu
 75.  Dil və şüur məsələsi.
 76. Dil-şüur-idrak-təfəkkür vəhdəti
 77.  İnsanın məskunlaşdığı ərazilərin dilə təsiri məsələsi
 78.  Genetik müştərəklik və tipoloji uyğunluq məsələsi
 79.  İran qrupu dillərinin təsnifi
 80.  Ölü dil necə başa düşülür?
 81. Köksözlü dillərdə qrammatik mənaların ifadəsi
 82.  Aqlütinativ dillərdə qrammatik şəkilçilərin fərdi funksiyası
 83.  Analitik-flektiv dillərdə qrammatik şəkilçilərin funksiyası
 84.  Aqlütinativ dillərin şəkilçi sisteminin sintetik dillərdəkindən fərqi
 85.  Analitik-flektiv dillərdə qrammatikliyin ifadə formaları
 86.  Aqlütinativ dillərdə şəkilçi tandemı
 87.  Aqlütinativ dillərdə sözdüzəldici –sözdəyişdirici şəkilçi ardıcıllığı
 88.  İ.İ.Meşşaninovun stadial nəzəriyyəsində naqislik
 89.  Qədim hind dilçilik məktəbi
 90. Yunan dilçilik məktəbi
 91.  Ərəb dilçilik məktəbi
 92.  Azərbaycanda dilçiliyi
 93.  Təsviri metod
 94.  Tarixi metod
 95.  Qarşılaşdırma metodu
 96.  Struktur metod
 97.  Üslubi metod
 98.  Kəmiyyət metodu
 99.  Müxtəlifsistemli dillərdə ilkin monosillabın izləri
 100. Kök sözlərdə məna diferensiallaşması

Ə d ə b i y y a t

Azərbaycan dilində

 1. Axundov A. Ümumi dilçilik. Bakı, Şərq-Qərb, 2006, 280 s.
 2. Qurbanov A.M. Ümumi dilçilik. 3 cild. Bakı, AMEA, 2019.
 3. Rəcəbli Ə.Ə. Dilçilik tarixi. Bakı, Nurlan, 2006.
 4. Rəcəbli Ə.Ə. Struktur dilçilik. Bakı, Nurlan, 2005.
 5. Rəcəbli Ə.Ə. Nəzəri dilçilik. Bakı, Nurlan, 2003.
 6. Rəcəbli Ə.Ə. Tipoloji dilçilik. Bakı, Elm və təhsil, 2010.
 7. Veysəlli F. Struktur dilçiliyin əsasları. Bakı, Mütərcim, 2008.
 8. Veysəlli F. Dil. Bakı, Təhsil, 2007.
 9.  Veysəlli F. Semantika. Bakı, Mütərcim, 2010.
 10. Veysəlli F. Diskurs təhlilinə giriş. Bakı, Təhsil, 2010.
 11. Yusifov M.M. Linqvistik tipologiya. Bakı, Elm və təhsil, 2017.

Rus dilində

 1.  Ахманова О., Волков А., Мурам В. Общее языкознание. М., 1964.
 2. Ахманова О., Волков А., Мурам В. Общее языкознание. М., 1964.
 3.  Булаховский Л. Введение в языкознаие. М., 1954.
 4.  Булаховский Л. Введение в языкознаие. М., 1954.
 5. Березин Ф. история языкознания. М., 1982.
 6. Выготский Л. Мышление и речь. М., 1982.
 7.  Головин Б. Н. Введение в языкознание. Москва, изд. Высшая школа, 1973.
 8. Звегинцев В. Очерки по общему языкознанию. М., 1962.
 9. Кузнецов П.С. Морфологическая классификация языков. М., 1963.
 10.  Клишов Т.А. Принципы контенсивной типологии. М., 1983.
 11.  Кодухов В. Общее языкознание. М., 1974.  
 12.   Лоя Я. История лингвистических учений. М., 1968.
 13. Маслов Ю. С. основы общего языказнание. Москва, Просвещение, 1975
 14.  Общее языкознание. М., 1973.
 15. Реформатский А.А. Введение в языковедение. Москва, Аспект Пресс, 1996.
 16. Степанов Ю.С. Основы общего языкознание. Москва, Просвещение, 1975, 271 с.

Azərbaycan dili kafedrasında tərtib olunmuşdur.

“Ümumi iqtisadiyyat”  ixtisasından proqram sualları:

 1. Valyuta və onun mahiyyəti.
 2. Qiymətin əmələ gəlməsinin əsas sistemləri.
 3. İqtisadi qanunlar və onların növləri
 4. Maliyyənin mahiyyəti 
 5. Azərbaycan iqtisadiyyatının keçid dövrü
 6. Milli  iqtisadi  inkişaf  səviyyəsi,  milli  iqtisadi  güc  və onların  göstəriciləri.
 7. Qiymətin strateji və taktiki aspektləri.
 8. İqtisadi kateqoriyalar və anlyışlar.
 9. Maliyyənin funksiyaları
 10.  Müstəqillikdən sonra birinci dövr (1991-1994)
 11.  Fiskal    siyasəti.
 12.  Maliyyənin idarə edən orqanlar sistemi və onların vəzifələri
 13.  Müstəqillikdən sonra ikinci dövr (1995-2003)
 14.  Qiymətin uçot və  stimullaşdırıcı funksiyasının mahiyyəti.
 15.  Firma və müəssisə anlayışı.
 16.  Büdcə kəsiri, onun sosial-iqtisadi nəticələri və aradan qaldırılması yolları.
 17.  Qiymətin növləri.
 18.  İçtimai əmək bülgüləri
 19.  Müstəqillikdən sonra üçüncü dövr (2003-ci il və sonrakı dövr)
 20.  Maliyyənin idarə edilməsinin mahiyyəti və metodları 
 21.  İqtisadi artımın amilləri.
 22. Tənzimlənən və  təsbit olunmuş qiymətlər.
 23.  Əmtəə və onun xassələri
 24.  Keçid dövrünün ümumi qiymətləndirilməsi
 25.  Azərbaycan respublikasının maliyyə sistemi  
 26. Vergnin mahiyyəti və   funksiyaları.
 27.  Qaymağın yığılması və bazara girmə  qiyməti.
 28.  Maliyyənin dövlət idarəetmə orqanları sistemi və onların vəzifələri
 29.  Pulun mahiyyəti və vəzifələri.
 30. Ümumi daxili məhsul
 31. Ümumi milli məhsul və ümumi daxili məhsul və onların hesablanması.
 32.  Sənaye məhsullarının topdansatış qiymətləri.
 33.  Maliyyə bazarının mahiyyəti və rolu
 34.  Aqrar münasibətlər və kənd təsərrüfatı istehsalının xüsusiyyətləri
 35.  İnflyasiya
 36.  Beynəlxalq kredit sistemi.
 37.  Elastikliyin mahiyyəti.
 38.  Bazarın mahiyyəti
 39.  Maliyyə bazarları və onların növləri
 40.  Məşğulluq
 41.  Makroiqtisadi tarazlıq.
 42.  Yeni əmtəəyə   qiymətin müəyyən olunması.
 43.  Bazarın meydana gəlməsinin obyektiv şərtləri
 44.  Maliyyə nəzarətinin zəruriliyi və məzmunu
 45.  Özəlləşdirmə
 46.  Dövlətin sosial siyasəti
 47.  Satışın stimullaşdırılması üçün qiymətlərin müəyyən edilməsi.
 48.  Bazar sisteminin  üstünlükləri
 49.  Maliyyə nəzarərinin növləri, formaları və metodları 
 50.  Valyuta siyasəti
 51.  makroiqtisadi nəzəriyyənin yaranması və  inkişafı.
 52. Tələbin qiymət elastikliyi hansı hallarda aşağı olur?
 53. Bazar sisteminin çatışmamazlığı
 54. Dövlət büdcəsinin mahiyyəti
 55. Xarici ticarət
 56.  Milli iqtisadiyyatın formaları.
 57. Rəqiblərin qiymətlərinin təhlili dedikdə nə nəzərdə tutulur?
 58. Bazarın tənzimlənməsi metodları
 59. Büdcə sisteminin təşkili  prinsipləri
 60. Xarici borclar
 61. Təkrar istehsalın mahiyyəti,növləri və tipləri.
 62. Qiymətin əmələ gəlməsi metodunun seçilməsi və son qiymətin müəyyən edilməsi
 63. Bazar tarazlığı. Tələb və təklif qanunu.
 64. Dövlət büdcəsinin gəlirləri, onun tərkibi və quruluşu
 65. Ətraf mühit və ekologiya
 66. İşsizliyin mahiyyəti,səbəbləri və aradan qaldırılması yolları.
 67. Qiymətin cari qiymətlər səviyyəsində müəyyən olunması metodu.
 68. Əsas kapitalıın mahiyyəti.
 69. Vergilərin mahiyyəti, funksiyaları və təsnifatı
 70. Azərbaycan sənayesinin strukturu və  xüsusiyyətləri.
 71. İnflyasiya və onun tənzimlənməsi metodları.
 72. Tam xərclər metodu dedikdə nə başa düşülür ?
 73. Əsas kapitalın aşınması.
 74. Büdcə kəsiri və onun maliyyələşdirilməsi
 75. Yüngül və yeyinti sənayesi
 76. Həyat səviyyəsi və onun əsas göstəriciləri.
 77. Normativ məsrəflər metodunun üstünlükləri nələrdir?
 78. Əsas kapitalın amortizasiyası.
 79. Dövlət borclarının idarə edilməsinin mahiyyəti və məqsədi
 80. Mədən sənayesi
 81. Yoxsulluq və onun hədləri
 82. Qiymətlərin coğrafi prinsipə görə müəyyən edilməsi.
 83. Dövriyyə kapitalının mahiyyəti.
 84. Müəssisənin (təşkilatın) maliyyəsinin iqtisadi əsasları və funksiyaları
 85. Elektrik enerjisi sənayesi.
 86. Qiymətli kağızlar bazarı.
 87. Ayrı-seçkili qiymətlərin müəyyən olunması nə deməkdir?
 88. İstehsal xərclərinin quruluşu, daxili və xarici xərclər
 89. Müəssisənin maliyyəsinin təşkili prinsipləri
 90. Ölkə iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatını səciyyələndirən cəhətlər.
 91. Əhali gəlirləri və onların növləri.
 92. Qiymətlərin təşəbbüslü azaldılması və artırılması nədir?
 93. Mənfəətin mahiyyəti, vəzifələri və formaları
 94. Sığortanın iqtisadi mahiyyəti
 95. Bitkiçilik sahələrinin mövcud vəziyyəti
 96.  Ouken qanunu.
 97. Qiymətin maksimallaşdırılması.
 98. Bazar infrastrukturunun yaranması və əsas elementləri
 99. Sığortanın formaları və növləri
 100. Heyvandarlığın mövcud vəziyyəti

İqtisadiyyat kafedrasında  tərtib olunmuşdur.

 “Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi” ixtisasından proqram sualları:

1. Pedaqoji elm və pedaqoji proses, onların qarşılıqlı əlaqəsi.

2. Tərbiyənin daxili ziddiyyətlərinin N.Kazımov tərəfindən verilən

    təsnifatı (6 ziddiyyət).

3. K.D.Uşinski tərbiyənin məqsədi, vəzifəsi və vasitələri haqqında.

    Uşinskinin pedaqoji sistemində ana dilinin mövqeyi.

4. Tərbiyənin prinsipi anlayışı haqqında.

5. Təlimin qanunauyğunluqları və qanunlarının səciyyəsi.

6. Pedaqoji prosesin forma müxtəlifliyi. Pedaqoji prosesi səciyyələndirən cəhətlər.

7. Xarici ölkələrdə pedaqoji cərəyanlar.

8. “Avesta”da təlim-tərbiyə məsələləri, onun ünsürləri və təşkili formaları.

9. Tərbiyənin ümumi üsulları və onların qruplaşdırılması.

10. Təlimdə müvəffəqiyyətin qiymətləndirilməsi və hesaba alınması.

11. Pedaqoji prosesin qanunauyğunluqları, ona müxtəlif elmi yanaşmalar.

12.Tərbiyə prosesinin başlıca hərəkətverici qüvvələri, onun daxili ziddiyyətləri.

13.Qədim Yunanıstanda pedaqoji nəzəriyyə. Platon və Aristotetin pedaqoji nəzəriyyəsi.

14. Təlimin prinsiplərinin səciyyələndirilməsi.

15. Şəxsiyyətin inkişafının ümumi qanunauyğunluqları.

16. Tərbiyə prosesinin daxili və xarici ziddiyyətləri. Bu problemlə məşğul olan alimləri (M.Danilov, B.Əhmədov, N.Kazımov) əsas ideyaları.

17. “Kitabi-Dədə Qorqud”eposunda tərbiyə məsələləri.

18. Təlimin və tərbiyə üsullarında və onların təşkili formalarında ümumilik.

19. Hüquq tərbiyəsinin məzmunu, vəzifəsi, yolları.

20. Şagirdlərin ideya siyasi tərbiyəsinin vasitə və yolları.

21. N.Gəncəvinin əsərlərində təlim və tərbiyə məsələləri, müəllimə qiymət.

22. Tədris planı, proqramı və dərslik.

23. Fasiləsiz təhsil sisteminin əsasında duran prinsiplər.

24. Tərbiyənin mahiyyəti, məqsədi, məzmunu və vəzifələri.

25. Məktəbdə metodik işin məqsəd və vəzifələri.

26. Estetik tərbiyənin yolları.  

27. Pedaqoji tədqiqat üsulları.

28. N.Tusinin həyatı və pedaqoji görüşləri. N.Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsəri və bu səpgidə yazılmış digər kitablar haqqında.

29. İqtisadi tərbiyənin mahiyyəti.

30. Təlimin mərhələləri və üsulları.  Təlimin prinsipləri

31. Əssar Təbrizinin pedaqoji görüşləri.

32. Əxlaq tərbiyəsinin məzmunu, onun mərhələləri.

33. Azərbaycanda təhsil sistemi və onun əsasında duran prisiplər.

34. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları və hərəkət.

35. Müvəffəqiyyətə nəzarətin mahiyyəti, vəzifələri, növləri.

36. Şəxsiyyətin formalaşmasına aid nəzəriyyələrin müxtəlifliyi.

37. Təlimdə müəllim və şagird fəaliyyətinin xüsusiyyətləri.

38. Ə.Seyidov, M.Mehdizadə və M.Muradxanovun elmi-pedaqoji fəaliyyəti.

39. Tərbiyənin tərkib hissələri, növləri.

40. Şagird kollektivi və onun şəxsiyyətə təsiri.

41. Şəxsiyyətin formalaşmasının irsiyyətlə və mühitlə izah edilməsi.

42. Şagird kollektivi və onun şəxsiyyətə təsiri.

43. A.S.Makarenkonun pedaqoji görüşləri.

44. İctimai-iqtisadi həyatda milli pedaqogikanın rolu və əsas vəzifələri.

45. Tərbiyənin başlıca mərhələləri. 

46. Şəxsiyyətin formalaşmasında tərbiyəyə üstünlük verilməsi.

47. Sinif rəhbərini işinin məzmunu, onun hüquq və vəzifəlri.

48. Qədim Misirdə və Yunanıstanda tərbiyə, məktəb və pedaqoji fikir.

49. Hüquq tərbiyəsinin yolları.

50. Tərbiyənin mərhələləri və üsulları.

51. Şəxsiyyətin formalaşmasında “Qoşa amillər” nəzəriyyəsi.

52. Sinifdənxaric tərbiyə işinin formalaşması və təşkili prinsipləri.

53. J.J.Russonun, K.Helvetsinin və D.Didronun pedaqoji görüşləri.

54. Tərbiyə prinsiplərinin səciyyələndirilməsi.

55. Əmək tərbiyəsinin mahiyyəti, vəzifələri, məqsədi və sistemi.

56. Didaktika haqqında ümumi anlayış. Didaktikanın qollarıvə başlıca xüsusiy­yətləri.

57. Məktəbdə tərbiyəçilik fəaliyyətinin məzmunu, tərbiyəçi şəxsiyyətinə verilən tələblər.

58. Qədim Romada tərbiyə və məktəb. M.Kvintilianinin əsərlərində tərbiyə və təhsil məsələləri.

59. Təlim, tərbiyə və təhsilin məqsədlərində ümumilik.

60. Estetik tərbiyənin ümumi məsələləri. 

61. Elmi idrak və təlim. Didaktikanın problemləri.

62. Məktəbdə metodik işin formaları.

63. Y.A.Komenskinin pedaqoji nəzəriyyəsi, onun didaktik görüşləri.

64. Hüquq tərbiyəsinin məzmunu, vəzifələri.

65. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluğu və qanunu anlayışları.

66. Didaktikanın inkişafında təlimə müxtəlif yanaşmalar.

67. Z.Qaralov, Ə.Həşimov və H.Əhmədovun Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində yeri.

68. Məhəmməd peyğəmbərin tərbiyə haqqında fikirləri.

69. Milli pedaqogikada pedaqoji prosesin tamlığını təmi edən amillər.

70. Təlim üsulları.

71. Təhsil sistemi, onun inkişaf xüsusiyyətləri.

72. Dərs, dərsə verilən müasir tələblər.

73. İntibah dövründə Avropada və Rusiyada məktəb və pedaqoji fikir (V.Feltre, Fransua Rable, Tomas Mor, Y.A.Komenski).

74. Ağıl tərbiyəsinin məzmunu.

75. Təlim zamanı müəllimin öz psixoloji vəziyyətini tənzimləməsi. 

76. Təlimin təşkili formalarının inkişafı tarixindən. 

77. Tədris ekskursiyaları, fakultetiv məşğələ və praktikum. Onların təşkilinin formaları.

78. Qərbi Avropada kilsə məktəbləri və universitetlər. Onlarda təlimin məzmunu.

79. Təlim vasitələri.

80. Ağıl tərbiyəsi probleminin ədəbiyyatda qoyuluşu, ağıl tərbiyəsinin vəzifələri.

81. Təhsil sistemi anlayışı, fasiləsiz təhsil sistemi.

82. Tərbiyənin mahiyyəti, məqsədi, məzmunu və vəzifələri.

83. 1804-cü il məktəb nizamnaməsi və məktəb islahatının əsas formaları və məzmunu.

84. Təlimdə müvəffəqiyyətə nəzarət, onu qiymətləndirilməsi.

85. Estetik tərbiyənin vəzifələri və mahiyyəti.

86. Təhsil sisteminin prinsipləri.

87. Təlimin təşkili formaları. Evdə şagirdin müstəqil işinin müffəqiyyətini təmin edən şərtləri (5 şərt).

88. Orta əsrlərin ilk mərhələsində Avropada mədəniyyət və elm. Kilsə məktəbləri.

89. Pedaqoji elmin mənbələri.

90. Müəllim fəaliyyətində aktyorluq əlamətləri.

91. Dərs, onun xüsusiyyətləri və tipləri.

92. Prof. N.Kazımov özünütərbiyə haqqında. Özünütərbiyənin vasitə və priyomları.

93. XIX əsrin 60-cı illərində Rusiyada ictimai-pedaqoji fikir. N.İ.Piroqovun pedaqoji fəaliyyəti.

94. Dərsdənkənar tərbiyə işinin formaları.

95. Əxlaq tərbiyəsi, onun vəzifələri, yolları.

96. Dərsə verilən müasir tələblər. Təlimin digər təşkili formaları.

97. Prof. Z.Qaralovun elmi-pedaqoji xidmətləri, didaktik nəzəriyyəsi.

98. N.Gəncəvinin pedaqoji görüşləri.

99. Təlimin növləri və formaları.

100. Ekoloji tərbiyənin elmi əsasları və vəzifələri.

Ümumi pedaqogika kafedrasında tərtib olunmuşdur.

“Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisasından proqram sualları:

 1. Romantizmə dair ədəbi nümunələrin dərc olunduğu mətbuat orqanları
 2. Seyid Hüseynin ədəbi-tənqidi məqalələri
 3. Hüseyn Cavidin qələmə aldığı tarixi dramlar
 4. Əli bəy Hüseynzadənin publisistikası
 5. “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşri və yaradıcılıq istiqamətləri
 6. Əli bəy Hüseynzadənin “Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir?” məqaləsi
 7. XX əsrin mətbuat orqanları
 8. Abbas Səhhətin süjetli şeirləri
 9. Əhməd bəy Ağaoğlunun yaradıcılığına dair
 10. Abbas Səhhətin dövrü mətbuatda yer alan məqalələri
 11. Əbülhəsən Ələkbərzadənin yaradıcılığı üçün səciyyəvi janr və onun əsas nümunələri
 12. Mirzə Cəlilin məqalə və felyetonları
 13.  “Məktəb” jurnalının fəaliyyəti haqqında
 14. Mirzə İbrahimovun roman yaradıcılığı
 15.  “Şərqi-Rus” qəzetinin fəaliyyəti haqqında
 16.  “Molla Nəsrəddin” jurnalının proqramı və bölmələri
 17. Əlipaşa Səburun publisistik fəaliyyəti
 18. Hüseyn Cavidin səhnəyə qoyulmaq üçün yazılmayan əsərləri haqqında
 19. Mollanəsrəddinçi şair Əli Razi
 20. Mirzə Ələkbər Sabir haqqındakı elmi araşdırmalar
 21. Abbas Səhhətin tərcüməçilik fəaliyyəti
 22. Mir Cəlal Paşayevin romanları
 23. İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” əsəri
 24. İsmayıl Şıxlının “Ölən dünyam” əsərində bədii təsvirin mərkəzində dayanan hadisələr
 25. Mikayıl Müşfiqin poemaları
 26. Mirzə Ələkbər Sabirin Cənubi Azərbaycan mövzusunda şeirləri
 27. Ömər Faiq Nemanzadə “Molla Nəsrəddin” jurnalında
 28. Mirzə Ələkbər Sabirin müasirləri ilə qarşılıqlı əlaqələri
 29. Hüseyn Cavidin nəsrlə yazılmış pyesləri
 30. Abdulla Şaiqin Nizami süjetləri əsasında qələmə aldığı dram əsərləri
 31. Sabir ədəbi məktəbinin nümayəndələri
 32. Abdulla Şaiqin  “İdeal və insanlıq” mənzum dramı
 33. Seyid Hüseynin “Həzin bir xatirə. İsmailiyyə”, və “İsmailiyyə” hekayələri
 34. Ədəbiyyatda Qarabağ mövzusu
 35. Abbas Səhhətin dramaturji əsərləri
 36. Abdulla Şaiqin şeirlərində yeni dövrə, istiqlala münasibət
 37. Cəlil Məmmədquluzadənin “Azərbaycan” məqaləsi
 38. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiyası
 39. Hüseyn Cavidin ailə-məişət mövzusunda yazılmış dram əsərləri
 40. Hüseyn Cavidin “Peyğəmbər” əsərinin quruluşu və mövzusu
 41. Hüseyn Cavidin lirikası
 42. Məhəmməd Hadinin ədəbi irsi
 43. Müstəqillik dövrünün Azərbaycan uşaq mətbuatı nümunələri haqqında
 44. Mirzə Cəlil irsinin tədqiqi haqqında
 45. Məmməd Arazın poemaları
 46. İbrahim bəy Musabəyovun povest janrında yazdığı əsərləri
 47. Elçin yaradıcılığının səciyyəvi mövzuları
 48. Mirzə Məhəmməd Axundzadənin “Şeyx Nizami” kitabı haqqında
 49. Abdulla Sur irsinə dair
 50. Nigar Rəfibəylinin poetik dünyası
 51. İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyası
 52. Azərbaycan xalqına qarşı ermənilərin törətdiyi soyqırımlar bədii ədəbiyyatda
 53. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Mozalanbəyin səyahətnaməsi” əsərində Gəncə həyatı
 54. İlyas Əfəndiyevin romanları
 55. Hüseyn Cavid dramaturgiyasında Ömər Xəyyam obrazı
 56. Azərbaycan folkloru örnəkləri Əmin Abidin tədqiqatlarında
 57. Bəkir Çobanzadənin ədəbiyyatşünaslığa dair elmi-nəzəri düşüncələri
 58. Hüseyn Arifin məhəbbət lirikası
 59. Mirzə Məhəmməd Axundzadənin “Teatro nədir?” əsəri
 60. Əliqulu Qəmküsarın “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı fəaliyyəti haqqında
 61. “Füyuzat” jurnalının fəaliyyəti barədə
 62. “Füyuzat” dərgisinin müəllifləri
 63. Anarın povest və romanları
 64. Əhməd Cavad Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nəğməkarı ki
 65. Legion ədəbiyyatı haqqında
 66. Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” əsəri
 67. Qurban Səidin “Əli və Nino” romanının məzmunu
 68. Əzizə Cəfərzadənin “Şirvan” trilogiyasına daxil olan əsərləri haqqında
 69. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf yolu
 70. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poeması
 71. Almas İldırımın ədəbi fəaliyyəti
 72. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının əsas mərhələ və problemləri
 73. Əli Vəliyevin “Budağın xatirələri” əsəri
 74. Mir Cəlalın hekayə yaradıcılığına dair
 75. Mirzə İbrahimovun Cənub mövzusunda yazdığı hekayələri
 76. Osman Sarıvəlli poeziyasında yurd sevgisi, təbiət gözəlliklərinin tərənnümü
 77. Rəsul Rzanın “Rənglər silsiləsi”
 78. Mirvarid Dilbazinin poeziyasında mövzu rəngarəngliyi
 79. İlyas Əfəndiyevin tarixi mövzuda yazdığı pyesləri
 80. Əzizə Cəfərzadənin tarixi romanları
 81. Əlirza Oqtayın ədəbi fəaliyyəti
 82. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin “Əsrimizin Səyavuşu” əsəri
 83. Nüsrət Kəsəmənlinin poeziyası
 84. Sabir Əhmədlinin nəsri
 85. Anarın “Ağ qoç, qara qoç” əsəri
 86. Elçinin romanlarının mövzusu haqqında
 87. Yusif Səmədoğlunun hekayələri
 88. İsi Məlikzadənin “Qatarda” povesti
 89. Sabir Əhmədlinin “Toğana” romanı
 90. Müstəqillik dövründə yaranan bədii ədəbiyyat haqqında
 91. Ramiz Rövşənin poeziyası
 92. Aqil Abbasın ədəbi və publisistik irsi
 93. Legion ədəbiyyatının nümayəndələri
 94. Sabit Rəhmanın komediyaları
 95. Məmməd Səid Ordubadi yaradıcılığında Cənub mövzusu
 96. Mir Cəlalın elmi yaradıcılığı
 97. Xəlil Rza Ulutürkün vətənpərvər poeziyası
 98. Üzeyir Hacıbəylinin musiqili komediyaları
 99. Gəncə ədəbi mühiti XX əsrin əvvəllərində
 100. “Həyat” qəzetinin fəaliyyətinə dair

ƏDƏBİYYAT

 1. Mir Cəlal. Firidun Hüseynov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, 2018
 2. İsa Həbibbəyli. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan yazıçıları. Bakı, 2004
 3. Alxan Bayramoğlu. Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi oçerki. Bakı, 2013
 4. Alxan Bayramoğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə ədəbiyyat. Bakı, 2003
 5. Bədirxan Əhmədov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə, I və II cildlər, Bakı, 2010, 2011
 6. Bədirxan Əhmədov. XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı; mərhələlər, istiqamətlər, problemlər. Bakı, 2015
 7. Yaşar Qarayev. Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzilliklər. Bakı, 2002
 8. Səba Namazova. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. (Elmi-nəzəri məqalələr). Dərs vəsaiti. Bakı, “Elm və təhsil”, 2019

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında tərtib olunmuşdur.

“Dünya ədəbiyyatı” ixtisasından proqram sualları:

 1. “Yena romantizmi” haqqında
 2. Fridrix Şlegelin “Lyusinda” romanı
 3. Lyudvik Tikin qələmə aldığı novella və nağıllar
 4. Novalisin “Gecələr himnləri” əsəri
 5. Şamissonun şeirləri
 6. İngilis romantizminin təşəkkülü haqqında
 7.  “Göl məktəbi” şairləri
 8. Bayronun “Tunc əsr”və “Hakimin röyası” şeirləri
 9. Bayronun “Çayld Harold” əsəri
 10. Bayronun Şərq poemaları” silsiləsi
 11. Bayronun Şilyon məhbusu” poeması
 12. Bayronun “Manfred” dramı
 13. Şellinin “Kraliça Mab” əsəri
 14. Con Kitsin “Endimion” əsəri
 15. Valter Skottun romanları
 16. Valter Skottun Şotlandiya romanları
 17. Valter Skottun “Ayvenqo”, “Monastır”, “Rahib”, “Kenilvort”, “Vudstok” əsərləri
 18. Valter Skottun “Kventin Dorvard” romanı
 19. Şatobrianın “Xristianlığın ruhu” əsəri
 20. Viktor Hüqonun ədəbi irsi
 21. Viktor Hüqonun “Qəsidələr və balladalar” kitabı haqqında
 22. Viktor Hüqonun “Gülən adam” romanı
 23. Viktor Hüqonun “Doxsan üçüncü il” romanı
 24. Jorj Sandın “Qrafinya Rudolştadt” romanı
 25. Amerika ədəbiyyatında romantizm
 26. Henri Lonqfellonun “Hayavata haqqında nəğmə” əsəri
 27. Fenimor Kuperin yaradıcılığının dövrləşməsi
 28. Kuper yaradıcılığının birinci dövrü üçün səciyyəvi əsər
 29. Kuperin “Pionerlər” romanı
 30. Kuperin “Axırıncı mogikan” romanı
 31. Kuperin romanlarının süjeti
 32. Edqar Ponun ədəbi irsi
 33. Edqar Ponun oçerkləri
 34. Edqar Ponun “Eşer eVinyin süqutu” əsəri
 35. Mitskeviçin yaradıcılığının əsas mənbəyi
 36. Mitskeviçin lirik şeirləri
 37. Adam Mitskeviçin “Svitez” fantastik balladası
 38. Mitskeviçin XIX əsrin 20-ci illərinin əvvəlində yazdığı “Qrajina” poeması
 39. Mitskeviçin  “Krım sonetləri” əsəri və “Konrad Vallenrod” poemaları
 40. Mitskeviçin  “Konrad Vallenrod” poeması
 41. Yeni macar ədəbiyyatının coşqun inkişafı dövrü
 42. Petefinin yaradıcılığı
 43. Petefinin xalq nağılı əsasında yazdığı poeması
 44. Beranjenin siyasi məzmunlu şeirləri
 45. Beranjenin ən məşhur əsəri – “Cins köpəklərin ərizəsi”
 46. Stendal “Parm monastırı” əsəri
 47. Stendalın ilk iri əsəri olan “Qırmızı və qa­ra” romanı
 48. Balzakın “Son pəri” romanı
 49. Balzakın “Bəşəri komediyası”
 50. Balzakın ədəbi irsi
 51. Prosper Merimenin ədəbi yaradıcılığı
 52. Çarlz Dikkensin romanları
 53. Dikkensin yaradıcılığı
 54. Dikkens “Pikkvik klubunun qeydləri” əsəri
 55. Dikkensin ilk ictimai romanları
 56. Dikkensin “Oliver Tvistin macəraları” əsəri
 57. Dikkensin “Milad hekayələri” silsiləsinə daxil olan hekayələri
 58. Vilyam Tekkereyin  “Snoblar kitabı” əsəri
 59. Tekkereyin yaradıcılığının çiçəklənmə dövrü
 60. Tekkereyin oçerkləri
 61. Şarlotta Brontenin “Cen Eyr” əsəri
 62. Henrix Heynenin şeirləri
 63. Heynenin XIX əsrin 30-cu illərindəki yaradıcılığı
 64. Floberin “Salambo” romanı
 65. Floberin “Buvar və Pekyuşe”  əsəri
 66. Petko Raçev Slaveykovun ilk şeirləri
 67. Bojena Nemtsovanın ilk ədəbi əsərləri
 68. A.S.Puşkinin “Litsey şeirləri” 
 69. Puşkinin “Ruslan və Lyudmila” poeması
 70. Puşkinin “Qafqaz əsiri” poeması
 71. Puşkinin “Qaraçılar” poeması
 72. Puşkinin “Yevgeni Onegin” əsəri
 73. Puşkinin  “Boris Qodunov” tarixi faciəsi
 74. Puşkinin “Daş qonaq” əsərinin mövzusu
 75. Puşkinin “Motsart və Salyeri” əsəri
 76. M.Y.Lermontovun lirikası
 77. M.Y.Lermontovun Qafqaza həsr edilmiş şeirləri
 78. M.Y.Lermontovun siyasi mövzulu poemaları
 79. M.Y.Lermontovun “Zəmanəmizin qəhrəmanı” romanı
 80. N.V.Qoqolun povestləri
 81. Qoqolun “Taras Bulba” əsəri
 82. Qoqolun “Peterburq povestləri”
 83. F.M.Dostoyevskinin “Yoxsul insanlar” əsəri
 84. F.M.Dostoyevskinin “İdiot” əsərinin məzmununa dair
 85. F.M.Dostoyevskinin “Karamazov qardaşları” əsəri
 86. L.N.Tolstoyun ilk hərbi mövzulu əsəri
 87. L.N.Tolstoyun “Sevastopol hekayələri”
 88. L.N.Tolstoyun “Anna Karenina” romanı
 89. L.N.Tolstoyun “Dirilmə” əsəri
 90. A.P.Çexovun  “Çinovnikin ölümü” novellası
 91. A.P.Çexovun “Nadir quş” hekayəsi
 92. A.P.Çexovun   “Xanımlar” hekayəsi
 93. A.P.Çexovun  “Çoban tütəyi” hekayəsi
 94. Anton Pavloviç Çexov hekayə janrının ustadı kimi
 95. A.P.Çexovun dramaturgiyası
 96. A.P.Çexovun nəsri
 97. A.P.Çexovun  “Qağayı” komediyası
 98. A.P.Çexovun   “Üç bacı” dramı
 99. B.Nemtsovanın şeirlərinin mövzusu
 100. Karel Sabinin yaradıcılığının bağlı olduğu cərəyan

ƏDƏBİYYAT:

 1. İ.Şıxlı. XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi (rus dilindən tərcümə). Bakı, 1969
 2. Yelizarova M.Y. Qijdeu S.P. Kolesnikov B.İ. və Mixalskaya N.P.  XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi. Bakı, 1964 
 3. Ə.Xəlilov. Dünya ədəbiyyatı. VII cilddə, I-II-III-IV-V-VıVIII cildlər.
 4. Alman ədəbiyyatı antologiyası. Bakı, 1963
 5. Bayron C.Q. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2006
 6. Fransız ədəbiyyatı antologiyası. Tərtib edəni: Hamlet Qoca, Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2000
 7. Fransız ədəbiyyatı antologiyası. İki cilddə, I və II cildlər, Bakı: Şərq-Qərb, 2007
 8. Hüqo V. Paris Notr-Dam kilsəsi. Bakı: Şərq-Qərb, 2007
 9. Kuper C. Ləpirçi. Bakı, 2004
 10.  Lonqfello H. Hayavata nəğmələri. Bakı, 1971
 11.  Amerika yazıçılarının povest və hekayələri. Bakı, 1972

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrasında tərtib olunmuşdur.

,,Siyasi nəzəriyyə” ixtisasından proqram sualları:


1.Siyasi sistemlərin təsnifatı və müqayisəli təhlili

2.Dövlətin meydana gəlməsi haqqında nəzəriyyələr

3.Dövlətin daxili və xarici funksiyaları

4.Siyasi rejimlərin təsnifatı

5.Siyasi partiyaların təsnifatı və funksiyaları

6.Demokratiya və  onuntarixi inkişaf formaları

7.Seçki sistemi və seçkilərin funksiyaları

8.Seçki hüququ və seçkilərin keçirilməsiprinsipləri

9.Siyasi şüur və siyasi mədəniyyət anlayışı

10.Siyasi mədəniyyətin komponentləri, funksiyaları və tipləri

11.Liderlik: xüsusiyyətləri, funksiyaları və tipologiyası

12.İdarəetmə mədəniyyətinin formalaşması və tipologiyası

13.Xarici siyasətin mahiyyəti və xarici siyasəti həyata keçirilməsi formaları

14.Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti: vəzifələri və prinsipləri

15.Milli təhlükəsizlik anlayışı və əsas istiqamətləri

16.Hərbi təhlükəsizlik və onun təmin edilməsi

17.Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik siyasəti: formalaşması və prioritetləri

18.Təhlükəsizlik anlayışının mahiyyəti, milli təhlükəsizliyin əsas istiqamətləri

19.Siyasi biliklərin yaranması və təkamülü

20.Siyasət, onun mahiyyəti və aspektləri

21.Siyasi mədəniyyət və ictimai rəy

22.Siyasi nəzəriyyə və siyasi ideologiya

23.Mənafe qrupları və siyasi partiyalar

24.Beynəlxalq münasibətlər və milli maraqlar

25.İnstitutlaşmış hakimiyyət

26.Siyasət, siyasətin subyektləri

27.Siyasi hakimiyyət və onun tipləri

28.Siyasi hakimiyyət, siyasi hakimiyyətin subyektləri

29.Siyasi liderlik və siyasi elita

30.Milli siyasət anlayışı

31.Siyasi sistem, siyasi sistemlərin təsnifatı

32.Vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət

33.Siyasi rejmlərin mahiyyəti, qeyri-demokratik rejmlərdən demoktatik rejmlərə keçid

34.Müasir dövrün başlıca ideoloji nəzəriyyələri və cərəyanları

35.Siyasi sosiallaşma və siyasi iştirakçılıq

36.Dövlətin xarici siyasət fəaliyyəti

37.Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri

38.Beynəlxalq münaqişələr

39.Müharibə və sülh alternativi

40.Silahlanma və onun nəticələri

41.İdeologiyaların formaları və funksiyaları

42.Parlamentin meydana gəlməsi və tarixi təkamülü

43.Parlamentin formaları, strukturu və funksiyaları

44.Sosial hadisə kimi demokratiyanın mahiyyəti

45.Demokratiyanın müasir prinsipləri və normaları

46.İnsan hüquqları və azadlıqları

47.Demokratiyanın hüquqi tənzimlənməsi-hüquqi dövlət

48.Siyasi sistemin məzmunu və strukturu

49.Demokratik rejm və onun xarakteristikası

50.Şəxsiyyətin siyasi fəaliyyətində etik davranış prinsipləri

51. Müasir siyasi elmin obyekti və predmeti

52.Politologiyanın cəmiyyətdə rolu və əhəmiyyəti

53.Politologiyanin əsas qanunauyğunluqları, prinsipləri

54.Politologiyanin kateqoriyaları və metodları

55.Politologiyanın funksiyaları və humanitar elmlər sistemində yeri

56.Siyasi elmin tarixi

57.Siyasi fikrin inkişafının qədim dövrü

58.Orta əsrlərdə siyasi fikir

59.İntibah dövrünün siyasi ideyaları

60.Yeni dövrün siyasi ideyaları

61.Utopik sosializmin nümayəndələrinin siyasi fikirləri

62.İctimai müqavilə nəzəriyyəsinin nümayəndələri

63.Qədim Azərbaycanda siyasi fikir

64.Orta əsrlərdə Azərbaycan xalqının siyasi fikir tarixi

65.Müasir dövrdə Azərbaycanda siyasi fikrin inkişafının başlıca nümayəndələri

66.Azərbaycan siyasi fikrində M.Ə.Rəsulzadənin rolu

67.Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin siyasi görüşləri

68.Siyasi şüur anlayışı və mahiyyəti

69.Siyasi ideologiya siyasi şüur forması kimi

70.İdeologiyanın formaları və funksiyaları

71.Başlıca ideoloji nəzəriyyələr və cərəyanlar

72.Siyasi mədəniyyət anlayışı və mahiyyəti

73.Siyasi mədəniyyətin tipologiyası

74.Hakimiyyət formaları və hakimiyyətin funksiyaları

75.Hakimiyyət və legitimlik

76.Elitanın təsnifatı və seçilməsi sistemi

77.Siyasi liderlik və onun başlıca xüsusiyyətləri

78.Siyasi sistemlərin təsnifatı

79.Müasir siyasi sistemlərin müqayisəli təhlili

80.Dövlətin əlamətləri, funksiyaları, formaları

81.Vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət

82.Totalitar və avtoritar  siyasi rejimlər

83.Qeyri – demokratik rejimlərdən demokratik rejimlərə keçid

84.Sosial hadisə kimi demokratiyanın mahiyyəti

85.Demokratiya formalarının tarixi təkamülü

86.Müasir demokratiya nəzəriyyələri

87.Demokratiyanın müasir prinsipləri, normaları və formaları

88.Partiyaların mənşəyi və mahiyyəti

89.Partiyaların təsnifatı və funksiyaları

90.Seçkinin mahiyyəti və funksiyası

91.Beynəlxalq münasibətlərin formaları

92.Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri

93.Dövlətlərarası konfliktlər: formaları, növləri və həlli yollarıƏdəbiyyat siyahısı

1.Babaoğlu H. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər. Dərslik. Bakı, 2010.

2.Babaoğlu H. Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma. Dərslik. Bakı: MSA, 2012

3.Dahl R. “Demokratiya haqqında” Bakı-2005

4.Əfəndiyev M. “Politologiya” Bakı-“Elm”-2018

5.Əfəndiyev M. “Siyasi elm”  Bakı – Siyasət  – 2010

6.Əfəndiyev M. “Siyasi elmin əsasları” Bakı-Siyasət-2004

7.Əfəndiyev M. Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi . Bakı –Elm-2009

8.Ələkbərova N.  “Siyasi elmin tarixi və metodologiyası” Bakı-2005

9.Ələkbərova N. “Siyasi elmin müasir problemləri” Bakı-2013

10.Əliyeva M.M.,  Əlizadə A.M. “Siyasət  nəzəriyyəsi”  Bakı-2015

11.Hacalıyev E.  “Siyasi demokratiya  və cəmiyyətin siyasi modernləşməsi” Bakı-Mütərcim-2015

12.Hacıyeva V.  “Siyasi orqanizm: elementlər, əlaqələr, proseslər”  Bakı-“Elm”-2008

13.Həsənov Ə., Vəliyev A. “Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri” Bakı-2013

 14.Həsənov Ə. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Аzərbaycanın xarici siyasəti. Bakı, 2005

 15.Hüseynov R.  “Politologiya”  Bakı-2017

16.Hüseynov C. Politologiya. Dərslik. Bakı, 2018

 17.İbadov N. “Müqayisəli politologiya” Dərs vəsaiti. Bakı-2010

 18.İbadov N., Şirinov  A. Politologiya. Bakı, 2015

 19.İbrahimli X. “Politologiya” Bakı- 2012

 20.İsgəndərzadə M.  Politologiyanın əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı-2012

 21.İsgəndərzadə M. Siyasət  nəzəriyyəsi. Dərs vəsaiti. Bakı-2013

22.Məmmədov N. Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış. Bakı: Qanun, 2013

 23.Orucov Ə.A. Politologiya. Dərs vəsaiti. Bakı, 2017

24.Politologiya: ensiklopedik lüğət. Bakı, 2008.

 25.Rəhimoğlu A.  İdeologiya (Məqalələr toplusu) Bakı, “Elm və təhsil” 2017

26.Siyasi partiyalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Qanun jurnalı 2008. № 4.

27.Şirəliyev H., Əhmədov Ə. Politologiya. Ali məktəblər üçün dərslik. İkinci təkmilləşdirilmiş nəşr. “APOSTROFF”. Bakı , 2014

 28.Tağıyev Ə., Seyidov M. “Siyasət nəzəriyyəsi” Bakı-2012

 29.Teymurlu M. “Politologiya” Dərslik. Bakı-2012

30.A.Şirinov, N.İbadov. Politologiya dərs vəsaiti. Bakı,2015

31.Ə.Orucov . Politologiya dərs vəsaiti. Bakı,2017

32.H.Şirəliyev, Ə.Əhmədov. Politologiya ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, 2014

33.X. İbrahimli Politologiya. Bakı, 2012

34.M.Rozkin, Robert L. Kord, Ceyms A. Mideyros, Valter S. Cons. Siyasət elminə giriş. Bakı, TEAS press, 2019.

35.R.Hüseynov. Politologiya. Bakı, 2017

36.Babaoğlu H. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər. Dərslik. Bakı, 2010

37.Ələkbrova N. Siyasi elmin metodologiyası. Bakı, 2005

38.Mehdiyev R. Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə. Bakı, 2006

39.İsgəndərzadə M. Politologiyanın əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, 2012

Sosial fənlər kafedrasında tərtib olunmuşdur.